Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 8 miesięcy 28 dni 16 godzin i 24 min.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

wyciąg

§ 43

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania są dostępne w bibliotece szkolnej dla rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów są także wywieszone na tablicy ogłoszeń w pracowniach przedmiotowych. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego są informowani o dostępności wyżej wymienionych dokumentów w podanych miejscach.

§ 44

 1. Wyniki oceniania są wpisywane do dziennika elektronicznego.
  1) Nauczyciel ma obowiązek systematycznie wystawiać oceny.
 2. Uczeń jest informowany o celu, dacie, zakresie programowym i formie planowanej ewaluacji osiągnięć oraz o normach, jakie powinien spełnić.
 3. Uczeń w jednym dniu może pisać jeden sprawdzian lub zadanie klasowe sprawdzające zakres wiadomości i umiejętności większy niż bieżący materiał dydaktyczny, a ten może być sprawdzany na niezapowiadanych kartkówkach lub wypowiedziach ustnych.
 4. Ocena za krótkie prace pisemne może być wystawiona z uwzględnieniem punktów uzyskanych w kilku kolejnych pracach. Nauczyciel informuje uczniów o sposobie oceniania przed rozpoczęciem pracy.
 5. Uczeń w jednym tygodniu może pisać co najwyżej trzy sprawdziany lub zadania klasowe sprawdzające zakres wiadomości większy niż bieżący materiał dydaktyczny.
 6. Testy przeprowadzane w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły nie są uwzględniane przy obliczaniu liczby sprawdzianów pisanych w danym dniu lub tygodniu.
 7. Nauczyciel ma obowiązek zapobiegać nieuczciwości uczniów w toku sprawdzania i oceniania osiągnięć, szanując godność i prawa uczniów.
 8. Nauczyciel zapoznaje uczniów z wynikami oceniania, informując ich o osiągniętych umiejętnościach i o tym, czego nie umieją za pomocą oceny lub ilości uzyskanych punktów przeliczanych na ocenę. Na wniosek ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę, przedstawiając ustnie dodatkowe informacje dotyczące stopnia opanowania materiału i sposobu uzupełnienia braków.
 9. Wychowawca informuje rodziców o cząstkowych ocenach z przedmiotów oraz zachowania w czasie zebrań z rodzicami (wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj, czerwiec).
 10. Prace pisemne uczniów są udostępniane do wglądu rodzicom (opiekunom) podczas spotkania z rodzicami lub podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu.
  1. Udostępniane prac odbywa się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole.
  2. Prace pisemne ucznia nie mogą być kopiowane ani fotografowane.
  3. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
 11. Na wniosek rodziców (opiekunów) podczas spotkań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w oparciu o dokumentację.
 12. Nauczyciel przedstawia wyniki oceniania i diagnozę osiągnięć ucznia tylko osobom do tego upoważnionym.

§ 45

 1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
  1) Ocena za I półrocze - waga: 7.
  2) Test, sprawdzian, udział w konkursach przedmiotowych od etapu rejonowego - waga: 5.
  3) Kartkówka, dyktando, odpowiedź ustna - waga: 3.
  4) Praca na lekcji, zadanie domowe, referat, prezentacja, aktywność - waga: 2
  1. pod pojęciem aktywności na przedmiocie rozumie się:
   1. częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji,
   2. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
   3. wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych,
   4. sukcesy uczniów w szkolnych konkursach, zawodach sportowych.
  5) Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń - waga: 1.
 2. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę za I półrocze jako średnią ważoną ocen cząstkowych.
 3. Ocenę roczną wystawia się jako średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w II półroczu oraz oceny za I półrocze liczonej w II półroczu jako ocena cząstkowa z wagą 7.
 4. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę za I półrocze lub roczną następująco:
  1) 1,00 – 1,49: niedostateczny
  2) 1,50 – 2,49: dopuszczający
  3) 2,50 – 3,49: dostateczny
  4) 3,50 – 4,49: dobry
  5) 4,50 – 5,49: bardzo dobry
  6) 5,50 i więcej z zastrzeżeniem ust. 6 celujący.
 5. Prace pisemne, projekty i inne aktywności ucznia oceniane za pomocą skali punktowej są przeliczane na ocenę wyrażoną stopniem w następujący sposób:
  1) 39 % punktów i mniej – niedostateczny
  2) 40 % punktów – 54 % punktów – dopuszczający
  3) 55 % punktów – 74 % punktów – dostateczny
  4) 75 % punktów – 89 % punktów – dobry
  5) 90 % punktów i więcej – bardzo dobry
  6) 100% punktów za zadania obowiązkowe i rozwiązanie zadania dodatkowego – celujący.
 6. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, którego umiejętności wykraczają poza program nauczania, proponuje on w bezbłędnych wypowiedziach ustnych, pisemnych, pracy grupowej rozwiązania oryginalne, osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym, podejmuje działalność naukową, kulturalną w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych.
  1) Ocenę za I półrocze lub roczną ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ważoną co najmniej 5,50 lub osiągał sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych.
  2) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb Ustawy o systemie oświaty. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym, obowiązkowym zadaniu klasowym ma obowiązek napisać to zadanie klasowe w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły po nieobecności, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  1) Do czasu otrzymania przez ucznia oceny za zaległą obowiązkową pracę do średniej ważonej wliczana jest wartość 0 (zero) z wagą 5.
 8. Uczeń ma prawo do jednorazowej, dobrowolnej poprawy zadania klasowego ocenionego na ocenę niedostateczny do dwóch tygodni od oddania poprawianych prac, w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zakres materiału i kryteria oceny za pracę poprawioną są takie same jak za pierwotną. Obie oceny są zapisywane do dziennika elektronicznego – jednak w ocenie za I półrocze lub rocznej nauczyciel uwzględnia ocenę z pracy poprawionej
 9. Uczeń celowo łamiący zasady uczciwości i obiektywizmu podczas sprawdzania osiągnięć np. poprzez odmowę oddania pracy kontrolnej, nierozwiązywanie zadań w celu skorzystania z przywileju poprawy pracy ocenionej na niedostateczny, itp. traci prawo do poprawy oceny niedostateczny.
 10. Korekta prac pisemnych w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń oraz prac klasowych jest obowiązkowa.
 11. Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń zgodnie z wymogami przedmiotu oraz ukierunkowaniem nauczyciela.
 12. W okresie od 1 października do 31 maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego losują na każdy dzień nauki po dwa „szczęśliwe numerki”…
 13. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń bez uzasadnionego powodu powoduje otrzymanie oceny: niedostateczny.
 14. Nauczyciele przedmiotu oraz wychowawca w terminie 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wpisują przewidywane oceny roczne w oddzielnej rubryce i informują uczniów o przewidywanej ocenie.
 15. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na specjalnie w tym celu zorganizowanym zebraniu.
 16. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną musi przystąpić do pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności obejmującego treści nauczania realizowane w danym roku szkolnym. Test ten jest pisany przez ucznia w obecności nauczyciela przedmiotu.
 17. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną musi zadeklarować chęć podwyższenia oceny do godziny 1200 następnego dnia roboczego po dniu zebrania, o którym mowa w ust. 17. Dyrektor szkoły wyznacza termin pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności obejmującego treści nauczania realizowane w danym roku szkolnym. O wyżej wymienionym terminie informuje ucznia nauczyciel danego przedmiotu.
 18. Jeżeli uczeń w wyniku sprawdzianu otrzyma ocenę wyższą niż przewidywana to oceną roczną jest ocena ze sprawdzianu.
 19. Nauczyciel informuje uczniów, ich rodziców (opiekunów) o wynikach oceniania zewnętrznego.
 20. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony za szczególne osiągnięcia przez dyrekcję szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 21. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa odrębny dokument.