Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 5 miesięcy 24 dni 17 godzin i 31 min.

Kryteria

oceniania zachowania uczniów

§ 46

 1. O ocenie zachowania ucznia decydują:
  1) jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym;
  2) respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
  3) respektowanie przez niego obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
  4) korygowanie własnego zachowania i doskonalenie się;
  5) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Kryteria oceniania zachowania uczniów
  1) Aby otrzymać ocenę zachowania wzorowy uczeń musi spełnić kryteria a, b, c, d oraz większość z pozostałych niżej wymienionych:
  1. pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,
  2. brak uwag negatywnych,
  3. wyróżniająca kultura osobista,
  4. brak godzin nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień – terminowe dostarczanie usprawiedliwień,
  5. rozwijanie zainteresowań lub wyrównywanie braków w nauce przez systematyczne uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,
  6. organizowanie, współorganizowanie lub uczestniczenie w imprezach klasowych, szkolnych lub środowiskowych,
  7. aktywny wolontariat,
  8. reprezentowanie szkoły i dbanie o jej dobre imię,
  9. rzetelne przygotowywanie się do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
  10. przestrzeganie wszystkich regulaminów i zarządzeń związanych z życiem szkoły,
  11. pozytywny wpływ na zachowanie innych uczniów,
  12. uczestniczenie w tworzeniu tradycji szkoły i jej pozytywnego wizerunku.
  2) Aby otrzymać ocenę zachowania bardzo dobry uczeń musi spełnić kryteria a, b, c, d oraz większość z pozostałych niżej wymienionych:
  1. pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,
  2. brak uwag negatywnych,
  3. wyróżniająca kultura osobista,
  4. brak godzin nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień – terminowe dostarczanie usprawiedliwień,
  5. rozwijanie zainteresowań lub wyrównywanie braków w nauce przez systematyczne uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych,
  6. uczestniczenie w imprezach klasowych, szkolnych lub środowiskowych,
  7. przestrzeganie wszystkich regulaminów i zarządzeń związanych z życiem szkoły,
  8. pozytywny wpływ na zachowanie innych uczniów,
  9. zachowywanie tradycji szkoły i dbanie o jej dobre imię.
  3) Aby otrzymać ocenę zachowania dobry uczeń musi spełnić kryteria a, b, c, d, e oraz większość z pozostałych niżej wymienionych:
  1. pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,
  2. pojedyncze uwagi negatywne nie dotyczące łamania prawa, obrażania pracowników szkoły i uczniów, wulgarnego słownictwa,
  3. uwagi pozytywne przewyższają ilością uwagi negatywne, dążenie do poprawy swojego zachowania, respektowanie wskazówek nauczycieli,
  4. nie prowokuje zachowań niepożądanych (np. kłótni, konfliktów i bójek, zachowań agresywnych itp.),
  5. brak godzin nieusprawiedliwionych, dopuszcza się 1 spóźnienie nieusprawiedliwione w miesiącu,
  6. uczestniczenie w wybranych przedsięwzięciach edukacyjnych lub sportowych albo artystycznych,
  7. uczestniczenie w imprezach klasowych lub szkolnych albo środowiskowych,
  8. przestrzeganie regulaminów i zarządzeń związanych z życiem szkoły,
  9. swoim zachowaniem nie uchybia dobremu imieniu szkoły.
  4) Ocenę zachowania poprawne otrzymuje uczeń, który:
  1. otrzymuje uwagi negatywne nie dotyczące łamania prawa, obrażania pracowników szkoły i uczniów, wulgarnego słownictwa,
  2. otrzymał porównywalną z liczbą uwag negatywnych ilość uwag pozytywnych,
  3. sporadycznie nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia, ale wykazuje chęć poprawy,
  4. nie prowokuje zachowań niepożądanych (np. kłótni, konfliktów i bójek, zachowań agresywnych itp.),
  5. opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 3 godziny lekcyjne w miesiącu,
  6. ma nie więcej niż 3 spóźnienia nieusprawiedliwione w miesiącu,
  7. swoim zachowaniem nie uchybia dobremu imieniu szkoły,
  8. stara się przestrzegać regulaminów i zarządzeń związanych z życiem szkoły.
  5) Ocenę zachowania nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełni co najmniej jeden z poniższych zapisów:
  1. nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia,
  2. otrzymuje uwagi negatywne nie dotyczące łamania prawa, obrażania pracowników szkoły i uczniów, wulgarnego słownictwa,
  3. ilość uwag pozytywnych jest mniejsza niż liczba uwag negatywnych,
  4. wykazuje zachowania niepożądane (np. kłótnie, konflikty i bójki, zachowania agresywne itp.) ale nie są one normą,
  5. bez usprawiedliwienia opuścił od 4 do 7 godzin w miesiącu,
  6. bez usprawiedliwienia spóźnił się na zajęcia od 4 do 7 razy w miesiącu,
  7. jego zachowanie może stanowić zły przykład dla rówieśników,
  8. dopuszcza się łamania regulaminów i zarządzeń związanych z życiem szkoły.
  6) Ocenę zachowania naganne, z zastrzeżeniem pkt. j otrzymuje uczeń, który spełni co najmniej jeden z poniższych zapisów:
  1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
  2. otrzymał uwagi negatywne dotyczące łamania prawa, obrażania pracowników szkoły i uczniów, wulgarnego słownictwa używanego publicznie,
  3. łamie postanowienia regulaminów szkolnych w sposób notoryczny – nie dąży do poprawy zachowania,
  4. zachowania niepożądane (np. kłótnie, konflikty i bójki, zachowania agresywne itp.) są normą,
  5. liczba godzin nieusprawiedliwionych przewyższa 7 godzin w miesiącu,
  6. liczba spóźnień nieusprawiedliwionych przekracza 7 w miesiącu,
  7. eksperymentuje z piciem alkoholu, paleniem papierosów, środkami psychoaktywnymi itp.,
  8. wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników,
  9. działa na szkodę zdrowia i życia innych uczniów.
  10. wychowawca może wystawić miesięczną ocenę zachowania nieodpowiednie jeżeli jedynym kryterium wystawienia oceny naganne jest kryterium dotyczące frekwencji.

§ 47

 1. W każdym miesiącu wychowawca ocenia zachowanie ucznia uwzględniając zasady zawarte w § 46, opinię Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ucznia, którego dotyczy ocena.
  1) pozytywne i  negatywne zachowania rozliczane są miesięcznie przez wychowawcę na podstawie „Uwag” z  dziennika elektronicznego, zeszytu usprawiedliwień i  aktywności ucznia, własnych obserwacji oraz pisemnych i ustnych informacji uzyskanych od innych pracowników szkoły;
  2) szczegółowy sposób zbierania informacji ustala wychowawca na początku roku szkolnego;
  3) uczeń jest odpowiedzialny za informowanie wychowawcy o swoim udziale w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych przez systematyczne przedstawianie wpisów w zeszycie usprawiedliwień i aktywności.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek na bieżąco, a ostatecznie do 3 tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym półroczu, przekazać wychowawcy informację o zachowaniu ucznia.
 3. Na podstawie uzyskanych przez ucznia w I półroczu pięciu ocen zachowania wychowawca wystawia ocenę za I półrocze jako średnią arytmetyczną ocen miesięcznych.
 4. Ocenę roczną wystawia się jako średnią ważoną miesięcznych ocen uzyskanych przez ucznia w II półroczu oraz oceny za I półrocze liczonej w II półroczu jako ocena z wagą 5.
  1) W II półroczu miesięcznej ocenie zachowania przyporządkowuje się wagę 1.
 5. Uczniowie realizujący projekt edukacyjny zgodnie z §21a 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 845) otrzymują w II półroczu dodatkową ocenę zachowania.
  1) Ocena zachowania otrzymana za realizację projektu jest traktowana jak ocena miesięczna.
  2) Kryteria oceniania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego:
  1. wzorową ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego oraz umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków i wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu;
  2. bardzo dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który aktywne uczestniczył w zespole realizującym projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością;
  3. dobrą ocenę zachowania może otrzymać uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;
  4. poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;
  5. niewywiązywanie się w terminie z obowiązków, wynikających z realizacji projektu edukacyjnego, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji części przypadających na ucznia zadań przez innych członków zespołu powoduje otrzymanie oceny nieodpowiednie;
  6. uczeń, który nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego otrzymuje ocenę naganne.
 6. Średniej ważonej przy ustalaniu rocznej oceny zachowania lub średniej arytmetycznej przy ustalaniu oceny za I półrocze zachowania przyporządkowuje się ocenę następująco:
  1) 1,00 – 1,49: naganne
  2) 1,50 – 2,49: nieodpowiednie
  3) 2,50 – 3,49: poprawne
  4) 3,50 – 4,49: dobre
  5) 4,50 – 5,49: bardzo dobre
  6) 5,50 i więcej wzorowe.
 7. Jeżeli uczeń otrzymał miesięczną naganną ocenę zachowania nie może reprezentować szkoły w następnym miesiącu.
 8. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy średnia ważona jego ocen jest równa górnej granicy zakresu. W takim przypadku w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły wszyscy uczniowie, którzy ubiegają się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana, wykonają pracę społeczną na rzecz szkoły.
 9. Przykłady zachowań pozytywnych:
  1) Udział w konkursach przedmiotowych (kuratoryjnych) oraz w innych konkursach
  2) Praca w kołach zainteresowań i udział w innych zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach szkolnych oraz praca na rzecz środowiska lokalnego (np. przygotowanie się do olimpiady, gra w klubach sportowych porządkowanie miejsc pamięci narodowej itp.) w szkole i poza szkołą.
  3) Korzystanie z oferowanej przez szkołę pomocy w nauce (zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rehabilitacyjne, reedukacyjne, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego).
  4) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i projektów promujących szkołę.
  5) Udział w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych.
  6) Wzorowe wywiązywanie się z zadań powierzonych w organizacjach szkolnych.
  7) Systematyczna pomoc koleżeńska.
  8) Wzorowa (100%) frekwencja.
  9) Obrona słabszych – przeciwstawianie się przemocy.
  10) Pomoc kolegom w trudnych sytuacjach.
  11) Wzorowe przestrzeganie regulaminu szkolnego.
  12) Udział w zbiórce surowców wtórnych.
  13) Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym.
  14) Inne, dostrzeżone przez wychowawcę lub zgłoszone przez nauczycieli, kolegów lub samego zainteresowanego, pozytywne zachowania.
 10. Przykłady zachowań traktowanych jako negatywne:
  1) Brak obuwia zamiennego.
  2) Nieregulaminowy wygląd ucznia: np. makijaż, fryzura, pozostała część stroju, kolczyk w nosie – zgodnie z regulaminem zawartym w programie wychowawczym
  3) Samowolne opuszczanie terenu szkoły.
  4) Zaśmiecanie otoczenia.
  5) Żucie gumy, jedzenie, picie na lekcji.
  6) Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji.
  7) Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji oraz innych zajęć wymagających zachowania dyscypliny.
  8) Dokuczanie kolegom i koleżankom.
  9) Cyberprzemoc.
  10) Wulgarne słownictwo.
  11) Używanie obraźliwych słów i wyzwisk w stosunku do drugiej osoby.
  12) Udział w bójkach, wszczynanie bójek.
  13) Niebezpieczne zachowanie na przerwie.
  14) Wyłudzanie pieniędzy.
  15) Oszustwa (podrabianie usprawiedliwień, okłamywanie).
  16) Popełnienie czynu karalnego.
  17) Palenie papierosów na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  18) Używanie alkoholu lub innego środka odurzającego na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  19) Celowe (umyślne) zniszczenie sprzętu szkolnego.
  20) Odnoszenie się do pracowników szkoły bez szacunku, lekceważący stosunek do nauczyciela.
  21) Dezorganizacja pracy szkoły.
  22) Znieważanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych.
  23) Wygłaszanie treści o charakterze rasistowskim.
  24) Zmuszanie młodszych kolegów do wykonania czynności upokarzających, niechcianych przez nich (tzw. „fala”).
  25) Nieterminowe zwracanie książek do biblioteki szkolnej.
  26) Inne, dostrzeżone przez wychowawcę lub zgłoszone przez nauczycieli, kolegów, negatywne zachowania.

§ 48

 1. Uczeń źle funkcjonujący w środowisku szkolnym ma zapewnioną pomoc psychologa i pedagoga szkolnego w celu pomocy w korygowaniu własnego zachowania. Rodzice (opiekunowie) ucznia mogą skorzystać z doradztwa psychologa i pedagoga szkolnego.
 2. Informacje o zachowaniu ucznia dostępne są w dzienniku elektronicznym. Cząstkowe oceny zachowania (wystawiane każdego miesiąca) są dostępne w  dzienniku elektronicznym. Informacje te i oceny są przekazywane rodzicom (opiekunom) podczas spotkań z rodzicami.
 3. Wychowawca ma obowiązek jak najszybszego poinformowania rodziców (opiekunów) ucznia o zaobserwowanych u niego przejawach złego funkcjonowania w środowisku szkolnym, nierespektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 4. Rodzice mają obowiązek wyjaśnienia powodu nieobecności ucznia w szkole w terminie 7 dni od powrotu do szkoły. Po tym terminie wychowawca zobowiązany jest wpisać do dziennika nieobecność jako nieusprawiedliwioną.