Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 10 miesięcy 15 dni 23 godziny i 49 min.

Założenia programu wychowania

W programie wychowawczym przyjmujemy koncepcję wychowania jako procesu składającego się z czterech podstawowych elementów:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez:
  • rozpoznawanie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia
  • budowanie wspierającej relacji nauczyciel – uczeń
  • dostarczanie wychowankowi doświadczeń pomagających mu rozwijać naturalne możliwości.
 • Kształtowanie postaw poprzez:
  • określenie pożądanych zachowań
  • kreowanie i wskazywanie wzorców osobowościowych
  • przekazywanie wartości kulturowych
  • modelowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych
 • Zapobieganie zagrożeniom na drodze rozwojowej poprzez:
  • diagnozę niebezpieczeństw i zagrożeń dla rozwoju dziecka
  • wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę niezbędną do obrony przed tymi zagrożeniami
  • stworzenie alternatywnych, zdrowych warunków dla rozwoju
 • Korygowania dysfunkcji (utrwalonych nieprawidłowości z wcześniejszych okresów rozwojowych) poprzez:
  • diagnozę deficytów i urazowych doświadczeń dziecka
  • konstruowanie korekcyjnych oddziaływań

W tak rozumianym procesie wychowania stawiamy sobie następujące cele:

 • Kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany
 • Umacnianie poczucie własnej wartości oraz pomoc w odnajdywaniu indywidualnej drogi rozwoju
 • Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i talentów uczniów oraz do ich udziału w życiu szkoły i środowiska
 • Naukę pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy
 • Uświadamianie przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, narodu, świata.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
 • Ukazywanie złożoności i piękna świata oraz miejsca i roli człowieka w przyrodzie.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Zaplanowane cele staramy się osiągnąć poprzez:

 • realizację programów uwzględniających integrację treści przedmiotowych;
 • realizację treści ścieżek edukacyjnych;
 • aktywizujące metody nauczania i wychowania, zespołowe formy pracy;
 • organizację zajęć dodatkowych, służących rozwojowi zainteresowań oraz ofertę form spędzania czasu wolnego;
 • szkolny system oceniania;
 • bogatą ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wewnętrzny system doskonalenia kadry;
 • sprawną organizację szkoły;
 • system wspomagania wychowania i uczenia się oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym;
 • wspomaganie samorządności uczniów, przekazywanie uczniom zadań i odpowiedzialności;
 • udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i kraju;
 • współpracę z rodzicami uczniów i instytucjami zajmującymi się dzieckiem i jego rodziną, środowiskiem lokalnym;
 • klimat pracy szkoły.

Wzorcowy opis wychowanka

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania po trzyletnim procesie wychowawczym uczeń będzie:

 • gotów na wzięcie na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość
 • przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra innych
 • wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody
 • interesował się sprawami szkolnymi
 • szanował godność własną i drugiego człowieka
 • krytycznie odbierał informacje przekazywane przez środki masowego przekazu i właściwie je interpretował
 • utożsamiał się z „małą ojczyzną” i włączał się w działalność w środowisku lokalnym
 • odczuwał silną więź uczuciową z rodziną
 • czuł się odpowiedzialny za losy ojczyzny, „zrośnięty” z jej historią i tradycją

Szczególną rolę w realizacji zadań wychowawczych pełni zespół profilaktyki i terapii pedagogicznej i psychologicznej. W skład zespołu wchodzi:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • specjalista terapii pedagogicznej,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny.

Zespół terapii współtworzy program wychowawczy szkoły oraz realizuje jego założenia w toku pracy indywidualnej z uczniami, zespołami klasowymi, współpracy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych, współpracy z osobami i instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie.

Zadania pedagoga

Pedagog diagnozuje potrzeby środowiska szkolnego, problemy związane z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w szkole, zaburzeniami w zachowaniu, współtworzy i realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne dla uczniów, zespołów klasowych, podejmuje działania wychowawcze z klasą lub uczniem, współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

Zadania psychologa

Psycholog diagnozuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, współtworzy i realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne dla uczniów i zespołów klasowych, organizuje różne formy wsparcia dla uczniów i ich rodziców.

Zadania specjalisty terapii pedagogicznej

Specjalista terapii pedagogicznej diagnozuje i prowadzi terapię indywidualną dzieci z dysfunkcjami i nieharmonijnym rozwojem. Terapia pedagogiczna to działania podejmowane przy wykorzystaniu środków pedagogicznych (dydaktycznych i wychowawczych) ukierunkowane na przejawy i przyczyny trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu likwidowanie niepowodzeń i trudności szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Zadania logopedy

Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną, organizuje różne formy pomocy logopedyczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zespół wychowawczy tworzą przedstawiciele poszczególnych podmiotów szkoły m.in. wicedyrektor, nauczyciele-wychowawcy oraz członkowie zespołu terapii pedagogicznej i psychologicznej. Zadaniem zespołu jest koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły, wzajemne wspieranie się w pracy wychowawczej oraz wymiana doświadczeń.

Do szczegółowych zadań zespołu należy:

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących spraw opiekuńczo-wychowawczych uczniów i zespołów klasowych.
 • Wnioski mogą składać członkowie Rady pedagogicznej, Samorządu Szkolnego, rodzice.
 • Diagnozowanie przyczyn trudności i problemów wychowawczych ucznia, rodziny.
 • Opracowywanie indywidualnych strategii postępowania z uczniem, jego rodziną, zespołem klasowym w celu zmiany niepożądanych zachowań i postaw.
 • Wdrażanie opracowanego planu działania we współpracy z dyrekcją, wychowawcami klas, zespołem uczących, rodzicami lub opiekunami ucznia.
 • Kierowanie spraw uczniów i ich rodzin do odpowiednich osób, organizacji i instytucji.
 • Interweniowanie w sprawach wychowawczych oraz będących zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju, zdrowia i dobra uczniów czy zespołów klasowych.