Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 10 miesięcy 15 dni 22 godziny i 57 min.

Wychowawcze treści zawarte w regulaminach szkolnych

Regulamin dotyczący używania na terenie szkoły obuwia zamiennego

 1. Uczeń ma obowiązek używania na terenie szkoły obuwia zamiennego (obuwie tekstylne lub sportowe wyłącznie na spodach, które nie powodują zabrudzenia podłogi).
 2. Pozostawione w szatni obuwie powinno zostać umieszczone w reklamówce i zawieszone na wieszaku.
 3. Uczniowi, który notorycznie nie nosi obuwia zamiennego, wychowawca może zlecić wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły pod jego nadzorem lub zakupienie pasty PCV.

Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku używania na terenie szkoły obuwia zamiennego reguluje system oceniania zachowania.

Obowiązek codziennego sprawdzania obuwia spoczywa na wszystkich nauczycielach, prawo do sprawdzania ma również samorząd uczniowski

Regulamin dotyczący stroju szkolnego

 1. Uczeń zobowiązany jest do ubierania się w sposób estetyczny, nie budzący odrazy (odzież czysta, bez oznaki zniszczenia, podarcia, rażącego niedopasowania pod względem rozmiarów, nadmiernie powyciągana lub wulgarnie eksponująca płciowość). Zabrania się noszenia jako stroju wierzchniego bluzek i koszulek na ramiączkach, z głębokim dekoltem, przezroczystych oraz odsłaniających brzuch, plecy i ramiona. Spodnie typu biodrówki i legginsy mogą być noszone w połączeniu z tuniką lub dłuższą bluzką. Spódnica noszona przez uczennicę nie może być krótsza niż 10 cm powyżej kolana. Spodnie ucznia powinny być długie lub zakrywające kolana. Zgodnie z naszą tradycją i kulturą na terenie budynku szkoły chłopcy nie mogą nosić nakryć (czapki, kaptury) na głowach oraz kolczyków (dopuszczalne jest noszenie kolczyków przez dziewczęta wyłącznie w uszach). Ponadto uczeń nie może nosić do szkoły symboli, naszywek, ozdób, fryzur i strojów będących atrybutami grup nieformalnych i sekt oraz symboli związanych z narkotykami. Do tych atrybutów zaliczane są m.in. symbole satanistyczne, rasistowskie, symbole anarchii, gadżety szalikowców, puszkowców, skinhedów, rastafarian itp. Na odzieży, plecakach, torbach i przyborach nie mogą być umieszczane wulgarne napisy. Fryzura ucznia powinna być schludna, nie utrudniająca pracy na lekcjach. Niedopuszczalne są długie rozpuszczone włosy opadające na twarz, oczy w czasie pisania i czytania na lekcji oraz w czasie innych zajęć takich jak w.f., technika itp. Niedopuszczalne są również ekstrawaganckie fryzury. Uczeń nie może nosić fryzur z dredami, z wylakierowanymi, nastroszonymi włosami itp. Nie można farbować włosów na kolor (np. bordo, czerwień) rażąco różniący się od naturalnego koloru włosów. Nie dopuszcza się wykonywania mocnego makijażu i kolorowego malowania paznokci. Dopuszczalnymi elementami makijażu mogą być: delikatne pomalowanie rzęs, pomalowanie ust bezbarwnym błyszczykiem, paznokcie pomalowane naturalnym odcieniem.
 2. W sporach dotyczących ustalenia czy dany element wyglądu należy do atrybutów subkultury i jest sprzeczny z wymogami regulaminu uczniowskiego można odwoływać się do Zespołu Wychowawczego Szkoły.

Konsekwencje noszenia nieregulaminowego stroju reguluje system oceniania zachowania.

Wychowawca ma obowiązek egzekwowania od uczniów przestrzegania w/w regulaminu

Zasady postępowania z uczniem eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi

 1. Uczeń nie może eksperymentować z żadnymi substancjami psychoaktywnymi.
 2. Uczniów Gimnazjum Nr 2 w Jaśle obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, w tym e-papierosów.
 3. Jeżeli uczeń dopuści się palenia papierosów zostaną wobec niego zastosowane następujące konsekwencje:
  1. wezwanie rodziców lub prawnych opiekunów na rozmowę do dyrekcji szkoły.
  2. zobowiązanie przez wychowawcę do pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć profilaktycznych w klasie lub wygłoszenia na apelu szkolnym referatu na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych.
  3. zobowiązanie ucznia do posprzątania pomieszczenia, w którym palił.
 4. Jeżeli wychowawca klasy otrzymuje ze środowiska sygnały o paleniu papierosów przez jego ucznia zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie rodziców.
 5. W przypadku notorycznego łamania w/w regulaminu i postępującej demoralizacji ucznia wychowawca może zgłosić wniosek do Zespołu Wychowawczego o skierowanie sprawy wychowanka do sądu rodzinnego.

Zasady postępowania z uczniem z używającym alkoholu i narkotyków zawarte są w „Procedurach postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.

Regulamin dotyczący poszanowania mienia szkolnego

 1. Wszyscy uczniowie gimnazjum mają obowiązek poszanowania mienia szkolnego i dbania o estetyczny wygląd pomieszczeń i budynku szkoły.
 2. Uczeń, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia. Opłata wynosi równowartość zniszczonego sprzętu i kosztów naprawy.
 3. Dopuszcza się również możliwość samodzielnego usunięcia szkody przez ucznia lub jego rodzica (np. wyczyszczenie ławek, zamalowanie ścian).
 4. Każdy nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy o fakcie dokonania zniszczenia sprzętu lub mienia przez jego wychowanka.
 5. Szkoła może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zasady postępowania z uczniem spóźniającym się na zajęcia lekcyjne

 1. Uczeń ma obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne.
 2. Każdy uczeń, który przyjdzie do szkoły po rozpoczęciu lekcji zobowiązany jest do wejścia głównymi drzwiami i wpisania swoich danych i godziny wejścia do specjalnego zeszytu znajdującego się na portierni.
 3. Uczeń spóźniający się zajęcia ma obowiązek niezwłocznie (po zostawieniu obuwia i odzieży wierzchniej w szatni) udać się na lekcje.
 4. Dopuszczalne jest spóźnienie na lekcje z ważnych powodów (np. wizyta u lekarza, sprawy rodzinne itp.). Takie spóźnienie traktowane jest jako usprawiedliwione i nie dotyczą go pozostałe punkty regulaminu.
 5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o notorycznym spóźnianiu się ucznia na lekcje.

Konsekwencje spóźniania się na lekcje reguluje system oceniania zachowania.

Zasady postępowania z uczniem wagarującym

 1. Rodzice mają obowiązek wyjaśnienia powodu nieobecności ucznia w szkole w terminie 7 dni od powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.
 2. Wychowawca mając podejrzenie wagarów zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z rodzicem (opiekunem) ucznia, w celu ustalenia czy uczeń faktycznie wagaruje oraz poinformowania rodzica o konsekwencjach takiego zachowania.
 3. Po stwierdzeniu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia z nim rozmowy w celu wyjaśnienia powodu nieobecności i zobowiązania go do uczęszczania do szkoły. Uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wagarów. Jednocześnie wychowawca informuje o tym fakcie rodzica (opiekuna) ucznia (o ile rodzic nie był poinformowany wcześniej). Informacja o rozmowie z uczniem oraz rodzicem powinna być odnotowana w zeszycie wychowawcy.
 4. W przypadku nie nawiązania kontaktu z uczniem wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga.
 5. Stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej więcej niż 30 godzin nakłada na wychowawcę obowiązek poinformowania dyrektora szkoły i zgłoszenia wniosku o podjęcie działań interwencyjnych do Zespołu Wychowawczego.
 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu, że uczeń opuścił 40% godzin nieusprawiedliwionych przekazać informację o tym fakcie dyrektorowi szkoły.
 7. Do dnia 15 każdego miesiąca roku szkolnego (oprócz września) wychowawca przekazuje dyrektorowi szkoły pisemną informację na temat uczniów, którzy opuścili 50% godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu poprzednim wraz z notatką jakie działania zostały wobec nich podjęte zgodnie z zasadami postępowania z uczniem wagarującym.
 8. Dyrektor pisemnie wzywa rodzica do szkoły.
 9. Dyrektor szkoły wysyła do rodziców powiadomienie o niewypełnianiu obowiązku szkolnego oraz równocześnie powiadamia organ prowadzący.
 10. W sytuacji gdy nieuczęszczanie ucznia do szkoły wskazuje na występującą u niego demoralizację wychowawca zgłasza wniosek do Zespołu Wychowawczego o skierowanie sprawy do sądu.

Regulamin obowiązujący uczniów gimnazjum podczas dyskotek szkolnych

 1. Dyskoteki w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbywają się na terenie szkoły i trwają w godzinach określonych przez organizatorów.
 2. W dyskotekach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie gimnazjum.
 3. Opiekę nad uczniami podczas dyskotek sprawują wychowawcy lub opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 4. Każdy uczestnik dyskoteki ma obowiązek zmieniania obuwia, pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni oraz okazywania legitymacji przy wejściu na dyskotekę.
 5. Zachowanie uczestników dyskoteki nie może zagrażać ich bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych uczniów.
 6. Jeżeli zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu innych lub narusza normy obowiązujące w szkole i nie ulega poprawie mimo upomnień opiekunów może on zostać wykluczony z udziału w imprezie.
 7. Uczeń, który otrzymał naganną ocenę zachowania w miesiącu poprzedzającym dyskotekę nie może uczestniczyć w imprezie.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu obowiązującego podczas dyskoteki reguluje system oceniania zachowania oraz „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.


Obowiązki ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły


Zasady opuszczania szkoły przez uczniów

 1. Uczeń ma prawo opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć z następujących powodów:
  1. pisemne zwolnienie przez rodzica (podpisane przez wychowawcę lub dyrektora)
  2. osobiste zwolnienie ucznia z zajęć przez rodzica
  3. ze względu na zły stan zdrowia na pisemny wniosek higienistki szkolnej (rodzice ucznia informowani są telefonicznie o złym samopoczuciu dziecka, wychowawca klasy lub dyrektor swoim podpisem potwierdza zwolnienie ucznia z zajęć)
 2. Inne przypadki opuszczenia przez ucznia szkoły przed zakończeniem zajęć są traktowane jako naruszenie zasad regulaminu szkolnego.
 3. Każdy uczeń, który wraca do szkoły po jej opuszczeniu zobowiązany jest do wejścia głównymi drzwiami i wpisania swoich danych i godziny wejścia do specjalnego zeszytu znajdującego się na portierni oraz niezwłocznego (po zostawieniu obuwia i odzieży wierzchniej w szatni) udania się na lekcje.
 4. Wychowawca jest zobowiązany do kontroli opuszczania szkoły przez uczniów swojej klasy i konsekwentnego stosowania wobec nich obowiązujących w szkole procedur.

Konsekwencje łamania powyższego regulaminu reguluje system oceniania zachowania.

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminów szkolnych

Wobec ucznia, który łamie regulaminy obowiązujące w szkole, mogą być zastosowane konsekwencje w postaci:

 1. pozbawienie przywileju korzystania ze „szczęśliwego numerka”;
 2. zakaz udziału w dyskotekach, wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych;
 3. zobowiązanie do wykonania prac porządkowych na rzecz szkoły;
 4. zobowiązanie do wygłoszenia referatu na apelu porządkowym;
 5. w przypadku ucznia stosującego przemoc zobowiązanie go do publicznego przeproszenia osób pokrzywdzonych.