Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

logo PPZProgram „Przedszkolak w świecie książki”

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w życiu dziecka, w którym tworzą się nawyki, kształtują procesy uczuciowe, umysłowe, charakter oraz osobowość. Właśnie w tym wieku ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić rodzic lub nauczyciel w procesie wychowania. Wydaje się jednak, że w wielu rodzinach telewizor i komputer zastąpił jeden z najbardziej cennych sposobów spędzania czasu, jakim jest czytanie dzieciom książek. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, mają problemy z konstruowaniem wypowiedzi, mają mały zasób słów.

Przedszkole powinno uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem pisanym. Mając pełną świadomość znaczenia książki w procesie wychowawczo – dydaktycznym małego dziecka postanowiłam podjąć działania przeciwdziałające zaniedbywaniu czytelnictwa. Pragnę bowiem, by obok nas dorastały dzieci mądre i wrażliwe. Przekonana jestem, że od naszego czytelniczego wysiłku, od naszej konsekwencji zależeć będzie, czy wykształcimy w dzieciach czytelniczy nawyk, tym bardziej, że przyjemność czytania i miłość do książek musi powstać właśnie w dzieciństwie.

Program „Przedszkolak w świecie książki” powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Zostały przedstawione w nim różne formy i metody pracy, sposoby wykorzystania literatury w codziennej pracy z uwzględnieniem stopnia trudności, możliwości rozwojowych.

Od najmłodszych lat dziecko powinno obcować z dobrą książką, z różnymi utworami literackimi, czytanymi przez mamę, dziadków, nauczycielkę. Kontakt z książką nie jest tak naturalną potrzebą dziecka jak zabawa. Rozbudzenie takiej potrzeby wymaga pewnych wzorów, których dostarczyć może przede wszystkim środowisko rodzinne i przedszkole. Rodzice, dziadkowie wychowawcy mogą od najwcześniejszych lat w sposób świadomy i systematyczny kształtować nawyki stałego obcowania z książką. Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze czytać i dlatego dorośli, a przede wszystkim rodzice i nauczyciele pełnią rolę pośrednika między utworem literackim jego małym odbiorcą. Bez ich udziału taki kontakt nie byłby możliwy.

Pomysł na program „Przedszkolak w świecie książki” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. U dzieci w wieku przedszkolnym poszerza się krąg zainteresowań poznawczych, wzrasta chęć obserwacji otoczenia i zdobywania wiedzy, które warto wykorzystać. Program ma służyć wielu celom. Zachęcić dzieci i ich rodziców do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą, poszerzenie wiadomości o książkach. W ogólnym ujęciu realizacja założeń programu „Przedszkolak w świecie książki” pozwala na ukształtowanie u dzieci nawyku czytania książek. Daje szansę na wypracowanie u wychowanków właściwych postaw wobec książki, która postrzegana jest jako źródło wiedzy i rozrywki. Umożliwia zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji związanych z książką. Ponadto umożliwia rozwój dzieciom dając im szansę na podejmowanie różnorakich twórczych działań.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program „Przedszkolak w świecie książki” jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Treści programowe są ze sobą powiązane, co znajduje swój wyraz w prowadzonych zajęciach. Są one tak pomyślane, aby maksymalnie wykorzystywały możliwości rozwojowe dziecka. Program daje szansę aktywizowania wszystkich dzieci do podejmowania różnorakich działań twórczych.

Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do przedszkola. Program „Przedszkolak w świecie książki” adresowany jest do nauczycieli przedszkola pracujących z grupach oraz do rodziców naszych pociech. Program może być realizowany przez każdego nauczyciela, który wykaże zainteresowanie proponowaną tematyką. Planując zajęcia czytelnicze rozwijające kreatywne myślenie uwzględniono fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje. Łączą się one z tematyką realizowaną w przedszkolu, a inspiracją do podjętych działań jest kalendarz uroczystości przedszkolnych.

Program zakłada nawiązanie współpracy z rodzicami w celu włączenia ich w realizacje wybranych celów. Zachęcając rodziców do takiej współpracy, pokazujemy, że jesteśmy ich sprzymierzeńcami, że to właśnie oni są najważniejszymi dla dziecka osobami. Program będzie realizowany ciągu całego roku. Osoby zaproszone do realizacji programu to: rodzice, rodzina, nauczyciele, dyrekcja, bibliotekarki, przedszkolaki z naszych przedszkoli, uczniowie szkół oraz absolwenci naszych przedszkoli.

Rozwijanie umiejętności czytelniczych dzieci odbywać się będzie przy pomocy następujących form pracy wychowawczo – dydaktycznej:

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności.

Cele programu:

Autorki programu: mgr Beata Książko i mgr Agnieszka Krajewska-Świdrak
© PM 9, Jasło 21 II 21
ProteGO Safelogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo