Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsm3jaslo.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Koś, e-mail: dariuszkos@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 446 76 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  1. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3:
   • wejście główne znajduje się od ulicy Szkolnej do którego prowadzą schody
   • drugie wejście znajduje się przy boisku „Orlik”. Przy wejściu znajdują się schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo - dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach
   • trzecie wejście znajduje się przy sali gimnastycznej do której prowadzą schody.
  2. Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
   • wejście do budynku A od ulicy Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
   • drugie wejście do budynku B od ulicy M.C. Skłodowskiej do którego prowadzą schody.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind, toalet
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia na parterze i na I piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze i I piętrze. Budynek posiada windę, którą można się przemieszczać od szatni przez parter, I piętro do II piętra III segmentu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. Zastosowano 3 podjazdy dla wózków: od strony ulicy Szkolnej, od strony boiska „Orlik” i od strony miasteczka ruchu drogowego.
  2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony południowej, zachodniej i północnej jest specjalnie oznakowane. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
  Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofonu przy wewnętrznych drzwiach przedszkolnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR12 Z O.I. IM. I. ŁUKASIEWICZA W JAŚLE W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR3 W JAŚLE
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR9 Z O.S. I O.I. W JAŚLE W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR3 W JAŚLE

Informacje dodatkowe

 • Nasza strona nie używa ciasteczek.
 • Wysukiwarka dostępna na podstronach BIP obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie podstrony BIP.

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI