Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

logo PPZPromocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych
Zdrowy i bezpieczny przedszkolak

Dar życia jest wartością najwyższą,
zdrowie błogosławieństwem tego daru,
ochrona zdrowia – jest naszym świętym obowiązkiem

O potrzebie ochrony własnego zdrowia oraz środowiska naturalnego dziś przekonywać nikogo nie trzeba. Chcąc jednak przyrodę ochraniać a zdrowie szanować, trzeba je pokochać i poznać, a to najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat.

Dokonujące się współcześnie przemiany w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym sprzyjają realizacji idei edukacji zdrowia w przedszkolu. Pamiętać jednak należy, że jest ona bardzo skomplikowana i odpowiedzialna, a tym samym trudna w realizacji. Trzeba włożyć wiele wysiłku i trudu, by dzieci zrozumiały sens słowa „zdrowie”, by podejmowały starania zmierzające do szanowania, wzmacniania i pomnażania własnego zdrowia.

Promowanie zdrowia, kształtowanie zdrowego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu środowiska, odbywa się poprzez edukację zdrowotną. Jest ona fundamentalnym prawem socjalnym dziecka, zagwarantowanym zapisami Konwencji o Prawach Dziecka. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia zaleceń Konwencji jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom korzystanie z przysługujących im praw, począwszy od etapu przedszkolnego.

Edukacja zdrowotna dziecka winna być rozpatrywana jako długofalowa „inwestycja” w zdrowie całego społeczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Formalna edukacja zdrowotna prowadzona jest już na poziomie wychowania przedszkolnego. Plastyczność psychiki dziecka w wieku przedszkolnym sprzyja kształtowaniu przyzwyczajeń, nawyków i postaw prozdrowotnych. Dzieci są wdzięcznymi i chłonnymi odbiorcami, pozbawionymi utrwalonych złych nawyków w zakresie zachowań zdrowotnych.

Obserwując środowisko przedszkolne, mając na uwadze zagrożenia wynikające z nie przestrzegania higieny oraz biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości najmłodszych postanowiłam opracować program „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”. Uważam bowiem, że każde dziecko ma prawo do przebywania w zdrowym i bezpiecznym przedszkolu, a obowiązkiem nas, osób dorosłych– nauczycieli i rodziców – jest troska o realizację tego prawa.

W przyjętej koncepcji programu wydzieliłam cztery odrębne zagadnienia:

  1. Dbam o swoje bezpieczeństwo.
  2. Dbam o swoje zdrowie.
  3. Doświadczam samodzielności i przyswajam nawyki higieniczno-kulturalne.
  4. Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy.

Każde zagadnienie zawiera określone treści w obrębie danego zakresu podstawowych zagadnień programowych. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się znacznymi różnicami indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju, dlatego nie uwzględniłam podziału treści na grupy wiekowe. Nauczyciel kierując się poziomem rozwoju dzieci może swobodnie dobierać treści na miarę możliwości swoich wychowanków.

Program ten może być realizowany w warunkach każdego przedszkola oraz w każdej grupie wiekowej. Nie wymaga specjalnego przygotowania nauczycieli, którzy muszą jedynie pamiętać, że wymagania wzrastają zgodnie z rozwojem dziecka. Jest to program, który można realizować niezależnie od wybranych przez nauczyciela podręczników i programów nauczania. Realizacja nie wymaga szczególnych nakładów finansowych.

Atrakcyjność zależeć będzie przede wszystkim od inwencji wprowadzającego ten program nauczyciela.

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem promocji zdrowia w przedszkolu jest zapewnienie takich warunków, by dziecko nabyło umiejętności prozdrowotnych zachowań i stylów życia oraz tworzenie atmosfery zrozumienia i poszanowania zdrowia własnego i innych osób.

Z tak sformułowanego celu ogólnego wynikają następujące cele szczegółowe:

Autor programu – mgr Marta Bora
© PM 9, Jasło 21 II 21
ProteGO Safelogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo