Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

English is easy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkół podstawowych z powiatu jasielskiego zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz pogłębianiem swojej wiedzy językowej.
 2. Głównym celem konkursu English is easy jest sprawdzenie wiedzy uczniów w zakresie angielskiego słownictwa i zwrotów leksykalnych. Materiał obejmuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki angielskie oraz podstawowe związki frazeologiczne. Jedno ćwiczenie dotyczyć będzie podstawowej wiedzy z dziedziny kultury Zjednoczonego Królestwa.
 3. Konkurs ma formę pisemną i trwa 60 minut. Za każdy poprawny wybór uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędny zero punktów.
 4. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń oficjalnie zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza, u organizatora konkursu do dnia 28.02.2019 r.
 5. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle dnia 06.03.2019 r. o godz. 1100.
 6. Z każdej szkoły można zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów. Szkoły podstawowe mogą wyłonić swoich reprezentantów po przeprowadzeniu wewnętrznego etapu konkursu.
 7. W trakcie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, całość testu wykonują indywidualnie i samodzielnie. Obowiązuje całkowita poprawność napisanych słów oraz wyrażeń.
 8. Konkurs składać się będzie z różnorodnych ćwiczeń leksykalnych, np.:
  • test wyboru
  • testy z lukami
  • słowotwórstwo – tworzenie wyrazów pochodnych
  • kategoryzowanie
  • dopasowywanie
  • odnajdywanie ukrytych wyrazów
  • podawanie wyrazów przeciwnych lub bliskoznacznych
  • uzupełnianie tekstu
 9. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajmować się będzie trzyosobowa komisja wyłoniona z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12, która oceni prace uczestników konkursu według ustalonych kryteriów.
 10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w terminie do 14 dni od dnia konkursu.
 11. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie (dojazd, opieka) ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.
 12. Laureaci konkursu (miejsca I–V) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 13. Zgłoszenia – tylko w formie pisemnej lub elektronicznej – należy kierować na adres:
  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
  „English is easy”
  ul. Szkolna 38
  38-200 Jasło

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt listowny lub telefoniczny (telefon gimnazjum: 134465885, 134467630).

© SP 12, Jasło 28 I 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo