Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Koronawirus: informacje i zrządzenia

Granatowe tło. Na środku biały napis List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Po prawej stronie błękitny piktogram kartki i krzyża. Na dole i na górze poziome błękitne kreski.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do posyłania do szkoły wyłącznie zdrowego dziecka oraz wyrażają zgodę na pomiar temperatury ucznia, gdy zaistnieje taka konieczność – druki oświadczenia zostaną przekazane Państwu przez wychowawców w czasie zebrań z rodzicami.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantannach lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów w szatni ustala się różne godziny przybycia uczniów do szkoły:
  • kl. I – III od 730 – 745
  • kl. IV – VIII od 745 – 800
 5. W szkole wyznacza się strefy wspólne: wiatrołap przy wejściu głównym oraz szatnia.
 6. Zobowiązuje się wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 7. Środki dezynfekcyjne oraz instrukcja ich użycia znajdują się przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.
 8. Pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz, za ich zgodą, mają mierzoną temperaturę w razie występowania niepokojących objawów chorobowych.
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
  1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
 10. Rodzice zgłaszający się po dziecko bezpośrednio po lekcjach wchodzą do szatni nie wcześniej niż na 5 min. przed zakończeniem lekcji.
 11. Rodzice/opiekunowie zgłaszający się po dziecko po zakończeniu zajęć w świetlicy szkolnej wchodzą do wiatrołapu przy wejściu głównym budynku. Pracownik obsługi informuje nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko, o zgłoszeniu się rodzica/opiekuna po odbiór dziecka. Na polecenie nauczyciela dziecko udaje się do szatni, gdzie czeka na niego rodzic.
 12. Ustala się, że okres adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych trwa do 15 września br. W tym czasie rodzic może odprowadzać swoje dziecko przed drzwi sali lekcyjnej. Czas przebywania rodzica na terenie szkoły powinien ograniczyć się do niezbędnego minimum. Rodzic powinien jak najszybciej opuścić budynek szkoły udając się najkrótszą drogą do wyjścia głównego.
 13. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: dystans od innych osób min. 1,5 m, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej w wyznaczonych obszarach).
 14. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
2 IX 2021 r., aktualizacja 28 III 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle od dnia 1 września 2021 roku na czas stanu epidemii

Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 18/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 26 stycznia 2021 r.


archiwim 2020/21

© SP 12, Jasło 28 III 22
SOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Dobry StartCITiK Jasłologo Poznaj Polskępolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo