Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Koronawirus: informacje i zrządzenia

Szanowni Rodzice

Od 18 stycznia 2021 r. nie będzie już obowiązywał plan lekcji w wersji skróconej. Każda godzina lekcyjna, zarówno w nauczaniu stacjonarnym w klasach I-III jak również w kształceniu na odległość w klasach IV-VIII, będzie trwać 45 minut. W przypadku klas realizujących kształcenie na odległość nauczyciel może zdecydować o czasie pracy przed monitorem komputera, który może trwać od 30 do 45 minut. Pozostały do końca lekcji czas uczniowie przeznaczać będą na wykonanie poleceń nauczyciela.

Rodzicom uczniów klas I-III przypominamy:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Środki dezynfekcyjne oraz instrukcja ich użycia znajdują się przy wejściach do szkoły.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogła wchodzić do przestrzenie wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 metra
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 5. Wprowadza się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:
  1. różne godziny przyprowadzania dzieci do szkoły:
   • klasy I – godzina 730
   • klasy II – godzina 740
   • klasy III – godzina 750
  2. korzystanie z trzech różnych wejść do budynku szkoły w chwili przyprowadzania i odbierania dzieci bezpośrednio po lekcjach:
   • klasy: Ia, Ic, IIa, IIb, IIc, IId, IIIb – wejście przez szatnię – uczniowie rozbierają się i ubierają w wyznaczonych boksach w szatni. Rodzice nie wchodzą do boksów!
    Po lekcjach opiekunowie oczekują na dziecko przy boksie klasy.
   • klasy: IIIa, IIIc – wejście od strony Orlika – uczniowie rozbierają się i ubierają w korytarzu przy swoich salach. Po lekcjach opiekunowie oczekują na dziecko przy wejściu (można wejść do wiatrołapu pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 metra od kolejnego opiekuna – jednocześnie 2 osoby).
   • klasa Ib – wejście główne – uczniowie rozbierają się i ubierają w korytarzu przy swojej sali. Po lekcjach opiekunowie oczekują na dziecko przy wejściu (można wejść do wiatrołapu pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 metra od kolejnego opiekuna – jednocześnie 3 osoby).
   Uwaga! Opiekunowie dzieci uczęszczających po lekcjach do świetlicy szkolnej zgłaszają się po dziecko przy wejściu głównym!
  3. różne godziny odbierania ze szkoły dzieci, które nie uczęszczają do świetlicy szkolnej (zgodnie z planem lekcji danej klasy w poszczególnych dniach):
   • klasy I – 1220, 1320 lub 1410
   • klasy II – 1225, 1325
   • klasy III – 1230, 1330 lub 1410
   Ze względu na ograniczoną liczbę osób które mogą jednocześnie przebywać w strefie wspólnej prosimy opiekunów o punktualne przychodzenie po dzieci do szkoły.
   Czas przebywania opiekunów dzieci na terenie szkoły powinien ograniczyć się do niezbędnego minimum. Opiekun powinien jak najszybciej opuścić budynek szkoły udając się najkrótszą drogą do wyjścia.
 6. Ze względu na panującą pandemię, prosimy rodziców o skrócenie czasu pobytu dzieci w świetlicy do niezbędnego minimum.

Zarządzenie Nr 72/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle


Zarządzenie Nr 70/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle


JASŁO w Żółtej strefie - maseczki obowiązkowe

Od dnia 12 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle wprowadza się obowiązek zakrywania przez wszystkich ust i nosa w strefach wspólnych, z wyłączeniem sal lekcyjnych w szkole, sal zajęć w przedszkolu, sali gimnastycznej, pomieszczeń zajęć innych oraz biur. W stołówce szkolnej obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje tylko w momencie spożywania posiłku przy stoliku. Pracownicy administracji w momencie przyjmowania interesantów w biurach mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Pracownicy obsługi wyłączeni są z obowiązku zakrywania ust i nosa po opuszczeniu szkoły przez uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników.

Organizacja zajęć w szkole od dnia 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni składają u dyrektora szkoły oświadczenie, w którym zobowiązują się do posyłania do szkoły wyłącznie zdrowego dziecka oraz wyrażają zgodę na pomiar temperatury ucznia, gdy zaistnieje taka konieczność (załącznik nr 1).
  UWAGA!
  Załącznik nr 1 rodzice składają w wersji papierowej do urny umieszczonej w wiatrołapie przy wejściu głównym do budynku szkoły do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 3. Jeśli dziecko ma stwierdzoną alergię, której objawy mogą być podobne do objawów zakażenia koronawirusem, rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły aktualne (z bieżącą datą) zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę alergiczną.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Środki dezynfekcyjne oraz instrukcja użycia środka dezynfekcyjnego znajdują się przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.
 6. Pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz, za ich zgodą, mają mierzoną temperaturę w razie występowania niepokojących objawów chorobowych.
 7. W szkole wyznacza się strefy wspólne: wiatrołap przy wejściu głównym oraz szatnia.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szatni, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice/opiekunowie zgłaszający się po dziecko po zakończeniu zajęć wchodzą do wiatrołapu przy wejściu głównym budynku. Pracownik obsługi informuje nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko, o zgłoszeniu się rodzica/opiekuna po odbiór dziecka. Na polecenie nauczyciela dziecko udaje się do szatni, gdzie czeka na niego rodzic.
 10. Ustala się, że okres adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych wynosi 2 tygodnie. W tym czasie rodzic może odprowadzać swoje dziecko przed drzwi sali lekcyjnej. Czas przebywania rodzica na terenie szkoły powinien ograniczyć się do niezbędnego minimum. Rodzic powinien jak najszybciej opuścić budynek szkoły udając się najkrótszą drogą do wyjścia głównego.
 11. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 12. Ogranicza się do minimum przyjmowanie dokumentów bezpośrednio od interesantów. W wiatrołapie przy wejściu głównym do szkoły wystawiona zostaje urna z opisem „KORESPONDENCJA”.
 13. W szkole wyznacza się obszary, w których dozwolone będzie poruszanie się osób z zewnątrz (część parteru od wejścia do budynku do sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz pokoju spotkań z rodzicami, środkowe schody prowadzące do pomieszczeń zajmowanych przez AHE na pierwszym piętrze oraz do księgowości mieszczącej się na drugim piętrze budynku oraz do gabinetu stomatologicznego).
 14. Petenci AHE będą przyjmowani pojedynczo z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku szkoły w dni powszednie w godzinach 730 - 1530 tylko w czasie trwania lekcji zgodnie z obowiązującym harmonogramem lekcji w szkole.
 15. Rodzice, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem lub dyrektorem szkoły, będą kierowani do pokoju spotkań lub gabinetu dyrektora znajdujących się na parterze budynku.
 16. Ustala się, że sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest kontakt telefoniczny – numery telefonów opiekunów znajdują się w dzienniku elektronicznym.
 17. W szkole używa się termometru bezdotykowego, który znajduje się w gabinecie higienistki szkolnej. Zobowiązuje się osobę dokonującą pomiaru temperatury do dezynfekowania termometru po użyciu w danej grupie.
 18. Wyznacza się w szkole 1 pomieszczenie przeznaczone do izolacji osób manifestujących niepokojące objawy chorobowe: łazienka dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na pierwszym piętrze budynku obok wejścia do stołówki wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 20. Nauczyciele i pracownicy obsługi w razie konieczności zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej rękawiczki jednorazowe, osłonę ust i nosa.
 21. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucane są do specjalnie przeznaczonych do tego celu zamykanych, opisanych i wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach i w miejscach dezynfekcji rąk.
 22. Wprowadza się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:
  1. różne godziny rozpoczynania lekcji:
   • kl. I-IV – lekcje od godziny 800
   • kl. V-VIII – lekcje od godziny 845
  2. różny czas przybycia dzieci do szkoły:
   • kl. I – od 730-745
   • kl. II-IV – od 745
   • kl. V-VIII – od 830
  3. unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 23. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
  1. bezzwłoczne umycie rąk po przyjściu do szkoły
  2. mycie rąk w czasie przerw międzylekcyjnych
  3. ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 24. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 25. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po użyciu przez każdą z grup.
 26. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 27. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte będą detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 28. W czasie trwania zajęć lekcyjnych za wietrzenie sali dezynfekcję blatu biurka nauczyciela, klawiatury komputera, myszki oraz klamek w sali odpowiedzialny jest każdy nauczyciel kończący zajęcia w danej sali.
 29. Nauczyciel w czasie przerwy wietrzy salę, w której kończy lekcję. W razie potrzeby należy wietrzyć salę również w trakcie zajęć.
 30. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów według ustalonego harmonogramu, poza obowiązującym w szkole systemem dzwonków i przerw. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z przerw na świeżym powietrzu po lekcji 4 i 5.
 31. Uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne.
 32. Ustala się trzy obszary, w których uczniowie pod opieką nauczycieli mogą spędzać przerwy na zewnątrz budynku:
  1. Kl. I i II – wyjście od strony Orlika
  2. Kl. III – wyjście od strony Miasteczka Ruchu Drogowego
  3. Kl. IV-VIII- wyjście główne
 33. Ze względów bezpieczeństwa dwie bramki wejściowe na teren szkoły będą zamykane po przyjściu uczniów do szkoły: bramka od strony ulicy M.Skłodowskiej–Curie o godzinie 845, a bramka boczna od strony północno-zachodniej przy ul Szkolnej (prowadząca do przedszkola) o godzinie 830. Bramki otwierane będą ponownie na lekcji 6. Przez cały dzień otwarta będzie bramka główna od strony ulicy Szkolnej. Bramy wjazdowe do Orlika oraz brama wjazdowa do szkoły otwierane będą od lekcji 6.
 34. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 35. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
 36. W szatni uczniom przychodzącym do szkoły na tą samą godzinę udostępnia się co drugi boks.
 37. Wprowadza się obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
 38. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli opiekujących się uczniami, aby pilnowali częstego mycia rąk przez uczniów, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 39. Posiłki spożywane będą przez uczniów w salach poszczególnych klas (II śniadanie) oraz w stołówce szkolnej (obiad).
 40. Zapewnia się uczniom korzystanie z wody pitnej z dystrybutora znajdującego się w stołówce szkolnej pod nadzorem nauczyciela.
 41. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków według odrębnego harmonogramu.
 42. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu działalności świetlicy szkolnej wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Ustala się, że środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jego stosowania będzie znajdował się przy wejściu do sali. Uczniowie będą dezynfekować ręce pod nadzorem nauczyciela. Nauczyciele zobowiązani są wietrzyć salę świetlicową lub salę dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci. Salę, w której prowadzone są zajęcia świetlicowe należy wietrzyć w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 43. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się bezpośrednio po lekcjach w wyznaczonych salach. Nauczyciel wietrzy salę po zakończeniu zajęć lub jeśli zaistnieje taka potrzeba, również w ich trakcie. Po zakończeniu zajęć nauczyciel dezynfekuje powierzchnię biurka, klawiaturę komputera, myszkę oraz klamki w sali, w której prowadził zajęcia.
 44. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy
 45. We współpracy z higienistką szkolną ustalono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
 46. Ustalono z świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego oraz godziny jego pracy i upowszechniono je wśród uczniów i ich opiekunów.

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Bezpieczny powtót do szkół - 10 zasad dla uczniaBezpieczny powtót do szkół - wskazówki dla rodziców

archiwim 2019/20

© SP 12, Jasło 22 II 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo e-podręcznikiWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo