poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
Proszę nie wpisywać tej oceny do dziennika, bo mam „szczęśliwy numerek
20 V23, 25 21 V14, 1 22 V24, 28 23 V12, 10 24 V29, 2
27 V15, 26 28 V8, 13 29 V9, 4 30 V7, 19 31 V17, 20