Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 14 dni 9 godzin i 15 min.

REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSUpatronat honorowy

„ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTW PODKARPACKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO

I Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy na temat życia, pracy i osiągnięć Ignacego Łukasiewicza,
 • ukazanie wielkiego wkładu Pioniera przemysłu naftowego w rozwój polskiej, europejskiej oraz światowej nauki i techniki,
 • uświadomienie uczestnikom roli, jaką odegrał Ignacy Łukasiewicz w dziejach naszego regionu i historii Polski,
 • pobudzenie uczestników do wszechstronnego rozwoju wiedzy,
 • zmobilizowanie uczniów do lepszego poznania właściwości ropy naftowej i wchodzącej w jej skład związków chemicznych oraz niektórych otrzymywanych z nich substancji (węglowodory i jednofunkcyjne pochodne węglowodorów),
 • zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z eksploatacji złóż ropy naftowej.

II Organizator:

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

III Warunki uczestnictwa:

Gimnazjum może wziąć udział we wszystkich lub wybranych kategoriach konkursu. Ten sam uczeń może reprezentować gimnazjum w kilku kategoriach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez dyrekcję gimnazjum karty imiennego zgłoszenia uczestników konkursu z zakresu wiedzy oraz prac plastycznych i poetyckich w terminie do 24 maja 2019 roku na adres:

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
„Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło

Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą szkoły macierzyste.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie podanych przez siebie danych i informacji o zajętym miejscu.

IV Organizacja konkursu:

w zakresie wiedzy

Eliminacje szkolne gimnazja organizują u siebie i wyłaniają trzyosobowe zespoły reprezentujące szkołę w części finałowej konkursu, która odbędzie się w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 31 maja 2019 r. o godzinie 1000.

Część finałowa konkursu przeprowadza zostanie w formie ustnego sprawdzianu wiedzy (zespół odpowiada wspólnie).

w zakresie poetyckim i plastycznym

W tych kategoriach każde gimnazjum przeprowadza eliminacje we własnym zakresie i zgłasza do konkursu po 5 oryginalnych, indywidualnych prac uczniowskich związanych z życiem i działalnością Ignacego Łukasiewicza lub w ciekawy sposób prezentujących kształty cząsteczek związków organicznych:
- w części poetyckiej - do 5 wierszy
- w części plastycznej - do 5 (do wyboru: rysunków, płaskorzeźb, rzeźb lub innych form plastycznych).

Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę identyfikacyjną zawierającą imię i nazwisko autora, wiek autora oraz nazwę szkoły.

V Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

VI Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Ewentualne informacje o zmianach zostaną opublokowane na stronie internetowej konkursu i przesłane pocztą elektroniczną do szkół, które zgłosiły udział w konkursie.

VII Literatura:

 • Bonusiak Włodzimierz, Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882, Rzeszów 2007.
 • Bonusiak Włodzimierz, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1985.
 • Brzozowski Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, Warszawa 1974.
 • Brzozowski Stanisław, Ignacy Łukasiewicz, [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego, praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Wolwowicza, Brzozów - Kraków 1994, s. 11 - 35.
 • Hap Wiesław, Ojciec Ignacy, [w:] Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasło 2005.
 • Hap Wiesław, Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle początków światowego i jasielskiego przemysłu naftowego, [w:] Rocznik Jasielski t. V, Jasło 2003, s.7 - 28.
 • Orlewski Jerzy, Kariera nafty, Warszawa 1965.
 • Roeske Wojciech, Ignacy Łukasiewicz 1822 - 1882, Warszawa 1974.
 • Sozański Józef Zbigniew, Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło i pamięć, Gorlice - Bóbrka - Krosno 2004.
 • Podręczniki i zbiory zadań do chemii dla uczniów gimnazjów.
 • Czasopisma popularnonaukowe, np. Wiedza i Życie.

VII Karta zgłoszenia do konkursu - w załączeniu.