Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

English is easy

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych

I. W puste miejsca wstaw odpowiedni przyimek.

Wybierz z: to, in, about, on, at, for, from, of, up, to.

Przykład: I am going to school now.

 1. I was born …………… 7thDecember ……………11 pm.
 2. We often talk …………… matches because we are interested …………… sports.
 3. They come …………… Paris, the capital …………… France.
 4. Hurry ……………! We are going to be late …………… school!
 5. We lived in Canada from 1985 …………… 1990.

9p

II. Dopasuj wyrazy tak, aby powstały rzeczowniki złożone a następnie wpisz je do tabeli.

Przykład: foot + ball = football

11 football 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 1. post
 2. grand
 3. up
 4. washing
 5. bus
 6. orange
 7. book
 8. tooth
 9. week
 10. first
 11. foot
 1. machine
 2. end
 3. office
 4. name
 5. case
 6. stop
 7. juice
 8. father
 9. stairs
 10. ache
 11. ball

10p

III. Podziel wyrazy na 5 grup według podanych kategorii.

cup, book, fish, bus, station, sandwich, cooker, chalk, gym, bike, knife, church, scooter, post office, train, cinema, soup, classroom, meat, headmaster, shower, vegetables, plane, fridge, theatre.

HouseSchoolFood TransportPlaces
cupbookfishbusstation
     
     
     
     

20p

IV. W podkreślonych wyrazach znajdź inny ukryty wyraz.

Przykład: a drink - milkman → milk

1. a colour -predict……………
2. a family member -season……………
3. a drink -instead……………
4. an animal -scatter……………
5. a number -honey……………
6. a person -performance……………

6p

V. Do każdego wyrazu dopisz inny o przeciwnym znaczeniu

Przykład: big - small

 1. hot - ……………
 2. cheap - ……………
 3. old - ……………
 4. happy - ……………
 5. fat - ……………
 6. strong - ……………
 7. fast - ……………
 8. right - ……………
 9. long - ……………

9p

VI. Dopasuj czasowniki do rzeczowników a następnie wpisz je do tabeli.

Przykład: send a postcard

1 send a postcard 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 1. send
 2. park
 3. wear
 4. kick
 5. do
 6. drink
 7. play
 8. sing
 9. ride
 10. climb
 11. cut
 1. a song
 2. homework
 3. a car
 4. a mountain
 5. a horse
 6. cards
 7. bread
 8. jeans
 9. tea
 10. postcard
 11. a ball

10p

VII. Wpisz słowa pasujące do kontekstu zdania. Liczba kresek odpowiada liczbie liter w wyrazie.

Przykład: There is a new s c h o o  in our town.

 1. Our dog is lying in  _ _ o _ _  of the fireplace in the  _ _ v _ _ _  room.
 2. We  _ u _ _  hurry up because it's very  _ _ t _.
 3. When I  _ _ m _  back from school I usually sit in my favourite  _ _ _ c _ _ _ _  and read.
 4. There is a colourful  _ _ _ p _ _  on the floor in my father's room.
 5. Mr. Brown is a very  _ i _ _  man, he's got a lot of money in the bank.

8p

VIII.Uzupełnij dialogi wybierając właściwe wyrażenie.

Przykład: A: Can I borrow you pencil?
B: b

a) pleaseb) yes, of coursec) that's right
1. A: My name is John Butter. How do you do?
B: ……………
a) Do you?b) How do you do?c) Very well, thank you
2. A: It's not your coat. It's mine
B: ……………
a) I'm sorryb) Excuse mec) I'm afraid
3. A: ……………
B: Yes, sure. What's the problem?
a) Do you help me?b) Can you help me?c) you help me, please?
4. A: I'm worried about my exam.
B: ……………
a) No problemb) Take it easyc) That's right
5. A: A kilo of oranges, please
B: ……………
a) Here you areb) Pleasec) Yes?

5p

Good luck!

© SP 12, Jasło 8 III 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo