Zgłoszenie uczestników

Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego

„Państwa DACHL”

Szkoła:

(pieczęć z adresem szkoły)

zgłasza:

l. p.imię i nazwiskoklasanauczyciel prowadzący
1.


2.

do udziału w powiatowym konkursie „Państwa DACHL”.

Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych i informacji o zajętym miejscu.

(miejscowość, data)
(podpisy uczniów)
(podpisy rodziców)
(podpis nauczyciela)
 

(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)