Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Integracja w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Integracja - z łac. integratio, odnowienie - scalenie, proces tworzenia całości z części.

Kronika XX lat Integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - plik PDF

HISTORIA INTEGRACJI

Narodziny idei integracji w Szkole Podstawowej nr 9 im. Olimpijczyków Polskich w Jaśle, na bazie której powstał Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (początkowo Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle im. Ignacego Łukasiewicza, a obecnie Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle), datuje się na rok 1995.

Podążając za ideą integracji i czując wyraźną potrzebę wypływającą ze środowiska lokalnego, dyrektor ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 9 wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta Jasła o utworzenie w roku szkolnym 1995/1996 w wyżej wymienionej placówce pierwszej na tym terenie klasy integracyjnej.

Wniosek ten uzyskał akceptację władz miasta Jasła. Dnia 24.04.1995 dyrektor Wydziału Kształcenia Kuratorium Oświaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania klas integracyjnych, zatwierdził powstanie klasy 1 integracyjnej. W rezultacie tych działań z dniem 01.09.1995 roku w SP nr 9 edukację szkolną rozpoczęła klasa integracyjna 1b.

Inspiracją dla tego pomysłu stała się wizyta mgr Aleksandry Zajdel-Kijowskiej w Szwajcarii, gdzie miała ona okazję przyglądać się funkcjonowaniu klas integracyjnych. Zafascynowana ideą integracji oraz sposobem traktowania dzieci niepełnosprawnych stała się ona wraz z mgr Anną Brudz – ówczesnym psychologiem szkolnym, prekursorką koncepcji organizacji i programu działania oddziału integracyjnego. Wytyczyły one w koncepcji dwa najważniejsze cele:

Te zadania były prawdziwym wyzwaniem w szkolnym programie wychowawczym. Szkoła dla wszystkich dzieci, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych czy innych - ten cel wówczas był nowością w systemie oświaty. Należało więc dobrze przygotować się do nowej, trudnej i odpowiedzialnej roli. Zadaniem dyrektora było takie zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów postępowania, aby wizja integracji stała się rzeczywistością.

Wraz z reformą systemu oświaty w 1999r., utworzono w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 - Gimnazjum nr 2. Klasa integracyjna kończąc edukację w szkole podstawowej, w naturalny sposób (co szczególnie jest ważne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych) rozpoczęła naukę na etapie gimnazjum. Istnienie tej klasy było swoistym zwiastunem zmian, które zaczęły się dokonywać na płaszczyźnie integracji w naszej szkole. W czerwcu 2003 r. Gimnazjum nr 2 zmieniło bowiem nazwę na Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza. Od września 2003 roku edukację w murach placówki zaczęły kolejne klasy integracyjne - 1a oraz 1b. Coroczne powstawanie tego typu oddziałów w kolejnych latach, aż do chwili obecnej wynika zarówno z naturalnych potrzeb środowiska lokalnego, jak i z wizji szkoły.

Z każdym rokiem ilość oddziałów zwiększa się; od 2007 roku szkoła rozszerzyła swoją działalność integracyjną poprzez powołanie do życia Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12, która do końca roku szkolnego 2016/2017, z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi tworzyła Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Wraz z reformą systemu oświaty, od września 2017r., wprowadzono kolejne zmiany organizacyjne. Obecnie Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle tworzą Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle.

Integracja jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem, który pociąga za sobą niejednokrotnie szereg rozmaitych trudności związanych zarówno z edukacją i wychowaniem, jak i z przygotowaniem technicznym budynku. Trudności te zainspirowały wiele zmian w placówce: zlikwidowano bariery architektoniczne na parterze budynku, dostosowano sanitariaty do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, stworzono gabinety do rewalidacji indywidualnej wyposażone w odpowiedni sprzęt ( sale zajęć specjalistycznych, gabinety rehabilitacji ruchowej, sala doświadczania świata ), oddano do użytku windę.

Rozwój działalności integracyjnej w naszej szkole pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności nauczycieli w dziedzinie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła nasza posiada wykwalifikowaną kadrę i oferuje swoim uczniom szeroko rozumianą pomoc psychologiczno - pedagogiczną; z każdym rokiem przybywają nowi uczniowie, którzy są dla nas, nauczycieli, wyzwaniem i obiektem troski o właściwy wszechstronny rozwój. Zwiększająca się liczba uczniów motywuje nas i powoduje, że poszukujemy wciąż nowych metod i kierunków pracy dających możliwości rozwojowe, czego efektem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez członków Zespołu Integracyjnego.

ZESPÓŁ INTEGRACYJNY

Zespół Integracyjny planuje, organizuje i monitoruje warunki kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespół tworzą:

KLASA INTEGRACYJNA

Klasa integracyjna - klasa, w której wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej - od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych:

Organizacja pracy na lekcjach - w kasach integracyjnych obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, jednak w przypadku uczniów niepełnosprawnych programy są dostosowywane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb

KORZYŚCI EDUKACJI INTEGRACYJNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZDROWYCH

Poprzez kontakty z pełnosprawnymi rówieśnikami, poprzez wspólne z nimi zajęcia i naukę edukacja integracyjna ma lepiej przygotować dziecko do normalnego życia w społeczeństwie. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia w prowadzeniu klas integracyjnych pokazują nam, iż wspólne wychowywanie i nauczanie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi jest racjonalne i nie tylko możliwe, ale i pożyteczne.

Mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka zdrowego, jak również daje możliwość „odkrycia” dziecka wybitnie zdolnego. W wyżej wymienionych przypadkach indywidualne zajęcie się obydwoma uczniami przynosi efekty. W pierwszym przypadku pozwala na pokonanie trudności w nauce, w drugim pozwala rozwinąć dodatkowe uzdolnienia ucznia. Aktywność dzieci zdrowych, ich żywiołowość mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji i poza zajęciami. Wspólne przebywanie z dziećmi zdrowymi, uczestnictwo w grach i zabawach jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój dziecka niepełnosprawnego . Poza tym atmosfera naturalności w klasie, gdzie nikogo nie dziwi widoczna niepełnosprawność rówieśników zapewnia każdemu z nich poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

U dzieci zdrowych kształtują się pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność.

Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Przy czym nauczyciel pracujący w klasie integracyjnej wybiera dziecko, a nie program i stara się by uczeń rozwijał się wszechstronnie.

W klasie integracyjnej dzieci niepełnosprawne, często zachęcane przez swoich rówieśników, stawiają sobie takie same cele i wymagania. Zdarza się, że są to wyzwania przekraczające ich możliwości, z góry skazane na niepowodzenie. I choć wydawałoby się, że wywołać to może tylko zniechęcenie u dzieci niepełnosprawnych to jednak jest pewnego rodzaju lekcją budowania realnego wizerunku samego siebie.

Dzięki systemowi edukacji integracyjnej, w którym uczniowie niepełnosprawni zostają przemieszani ze zdrowymi uczniami, można pokonać lęk przed niepełnosprawnością. Dzieci uczęszczające do klas integracyjnych, mające na co dzień kontakt z uczniami z niepełnosprawnością są pozbawione wszelkiego typu obaw i lęku przed „innością”.

CZYM JEST KSZTAŁCENIE SPECJALNE?

Kształcenie specjalne - to zorganizowany proces edukacji, dostosowany do potrzeb ucznia niepełnosprawnego, dla którego konieczne jest zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój ucznia i uwzględniających jego specjalne potrzeby edukacyjne określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Kształcenie to może być realizowane w:

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KSZTAŁCĄCYMI I WYCHOWUJĄCYMI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Z perspektywy kilkudziesięcioletnich doświadczeń, dostrzegamy nieocenioną pomoc ze strony placówek i organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasza szkoła podejmuje działania zmierzające do szerzenia idei integracji współpracując z wszystkimi lokalnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, z Warsztatami Terapii Zajęciowej PSOUU w Jaśle, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Jaśle, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą Dziennego Wsparcia „Arka Młodych”, Franciszkańską Świetlicą „Radosna Przystań”, Zespołem Szkół nr 4 (Szkolne Koła Caritas), Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków - koło w Jaśle, Polskim Związkiem Niewidomych Okręgu Podkarpackiego - koło powiatowe, Polskim Związkiem Głuchych - koło Jasło, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, Domem Pomocy Społecznej w Foluszu, Caritas Diecezji Rzeszowskiej - koło w Jaśle. Promowaniu naszych działań na rzecz propagowania idei integracji w środowisku lokalnym służą również kontakty z lokalnymi mediami.

histora - przed powstaniem Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

© SP 12, Jasło 30 VI 22
na niebieskim tle herb Jasła, logo Fundacji Orlen dla Pomorza i napis: JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z ORLENEMSOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Wolne lekturyLogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę nprcz.plCITiK Jasłologo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaLogo krajowego repozytorium obiektów nauki i kultury. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę kronika.gov.plDobry Start
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo