Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Program rozwoju Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle –
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza
i Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12

na lata 2010 – 2015

OPRACOWALI:
Elżbieta Buglewicz, Bogna Czajka, Ilona Dranka, Joanna Dziadosz,
Agata Hap, Wiesław Hap, Iwona Zamorska, Magdalena Żołądź

Jasło 2010

Program został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 13 września 2010 r.

WSTĘP

Program Rozwoju Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle został opracowany przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły mgr Aleksandrę Zajdel-Kijowską w dniu 28.08.2009 r.

Program rozwoju szkoły opracowano na podstawie:

 

ANALIZA SWOT DLA SZKOŁY

Mocne strony:
Stwarzanie warunków do uzyskiwania wysokich wyników nauczania.
Realizacja programów innowacyjnych.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych.
Realizacja wartościowych inicjatyw edukacyjnych i społecznych.
Sukcesy uczniów w konkursach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Organizowanie wyjazdów językowych i fakultatywnych oraz wymiany młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej szkół.
Profesjonalne funkcjonowanie klas integracyjnych.
Sprawne zarządzanie szkołą.
Wysokie kwalifikacje nauczycieli.
Zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Duża dyscyplina pracy.
Przyjazna atmosfera w szkole.
Pozytywne opinie uczniów i rodziców na temat funkcjonowania szkoły.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
Dostosowanie parteru szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Nieduża odległość od miejsca zamieszkania uczniów do szkoły.
Poprawne kontakty na linii rodzic – wychowawca.
Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządu lokalnego.
Słabe strony:
Niewystarczająca promocja w środowisku lokalnym.
Szanse:
Podnoszenie poziomu nauczania z uwzględnieniem możliwości uczniów.
Indywidualizacja nauczania.
Podnoszenie poziomu kształcenia i świadomości obywatelskiej uczniów.
Propagowanie ideiintegracji uczniów niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Otwartość szkoły na oczekiwania uczniów i rodziców.
Kontynuowanie realizacjiprojektów edukacyjnych i społecznych na terenie szkoły, miasta i regionu.
Wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym poprzez współpracę z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi, rodzicami i uczniami.
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
Zagrożenia:
Zmniejszanie się liczby uczniów chętnych do podjęcia nauki w szkole.
Brak możliwości tworzenia kolejnych klas integracyjnych.
Duże braki w edukacji u uczniów po szkole podstawowej.
Obniżenie wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie szóstej.
Trudności z realizacją różnych inicjatyw klasowych i szkolnych wynikające ze zubożenia środowiska lokalnego.
Utrata znaczenia szkoły w regionie.
Redukcja etatów pracowników szkoły.

CELE I KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

CEL GŁÓWNY:

„WYCHOWUJEMY I UCZYMY W DUCHU TOLERANCJI, POSZANOWANIA WARTOŚCI HUMANISTYCZNYCH I I TRADYCJĘ INNYCH NARODÓW.”

Cele szczegółowe:

 1. Osiąganie wysokich wyników nauczania.
 2. Większe zaangażowanie rodziców w ogół zadań podejmowanych przez szkołę.
 3. Zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i poprawa wizerunku szkoły.
 4. Mobilizowanie młodzieży do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 5. Kontynuacja tradycji szkoły oraz sprawdzonych kierunków rozwoju.

Procedury osiągania celów

Cel I - Osiąganie wysokich wyników nauczania.

 1. Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu na lekcji.
 2. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
 3. Wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych.
 4. Stałe i konsekwentne przestrzeganie ustalonych kryteriów ocen.
 5. Zwiększenie nacisku na utrwalenie wiedzy poprzez pracę domową ucznia (konsekwentne egzekwowanie zadań).
 6. Wczesna diagnoza braków programowych u uczniów i skierowanie ich na zajęcia wyrównawcze.
 7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.
 8. Podejmowanie projektów edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu umiejętności uczniów.

Cel II - Większe zaangażowanie rodziców w ogół zadań podejmowanych przez szkołę.

 1. Organizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów klas pierwszych.
 2. Udział rodziców w przygotowaniach imprez klasowych i szkolnych oraz działaniach promujących szkołę.
 3. Przeprowadzanie spotkań profilaktycznych zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
 4. Działania zmierzające do lepszego przepływu informacji pomiędzy rodzicami a wychowawcą.
 5. Pełnienie przez nauczycieli comiesięcznych dyżurów konsultacyjnych dla rodziców.

Cel III - Zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i poprawa wizerunku szkoły.

 1. Systematyczna promocja w mediach lokalnych (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie artykułów i kontakty z mediami, bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły).
 2. Opracowanie w formie multimedialnej informatora o szkole.
 3. Angażowanie się w działania społeczności lokalnej (uroczystości patriotyczne i religijne, akcje promocyjne, charytatywne, ekologiczne, profilaktyczne, rocznicowe).
 4. Organizowanie corocznego festynu dla społeczności lokalnej z okazji Święta Szkoły.
 5. Stworzenie stałej ekspozycji informującej o bieżących sukcesach uczniów.
 6. Systematyczne apele podsumowujące osiągnięcia uczniów, informacje w radiu szkolnym.

Cel IV - Mobilizowanie młodzieży do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Dostosowanie terminów zajęć pozalekcyjnych do możliwości uczniów.
 3. Nagradzanie sumiennej całorocznej pracy w kółkach zainteresowań. i zajęciach wyrównawczych (np. cząstkową oceną z przedmiotu).

Cel V - Kontynuacja tradycji szkoły oraz sprawdzonych kierunków rozwoju.

 1. Kontynuowanie idei integracji.
 2. Utrzymanie wszystkich dotychczasowych imprez i uroczystości szkolnych.
 3. Organizowanie konkursów, które stały się tradycją szkoły.
 4. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury.
 5. Systematyczne wdrażanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy; udział w akcji „Szkoła bez przemocy”.
 6. Promocja szkoły podstawowej wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.
 7. Organizowanie „Lekcji z pomysłem” w gimnazjum.
 8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną.

KRYTERIA SUKCESU

PRZEWIDYWANY MODEL ABSOLWENTA

Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi możliwie wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia, jest otwarta na potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego; dąży do ukształtowania człowieka twórczego i uczciwego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego oraz innych ludzi.

Absolwent naszej szkoły:

jest patriotą:
- zna symbole narodowe i regionalne oraz wie jak się wobec nich zachować,
- bierze udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych,
- aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej,
- szanuje język ojczysty i posługuje się poprawną polszczyzną.
jest świadomy:
- zna swoją wartość, swoje prawa i obowiązki,
- zna i respektuje prawa innych ludzi,
- umie odróżniać dobro od zła,
- cechuje go uczciwość i prawdomówność,
- postępuje zgodnie z normami dobrego zachowania.
jest odpowiedzialny:
- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,
- umie rozwiązywać problemy,
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
- umie dokonać samooceny.
jest tolerancyjny:
- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
- jest wrażliwy na potrzeby innych.
jest aktywny:
- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,
- wykazuje się samodzielnością.
jest twórczy:
- posiada umiejętność komunikowania się, współpracy, doskonalenia się, rozsądnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
jest ciekawy świata:
- stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł,
- lubi i chce się uczyć,
- jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna).
jest krytyczny:
- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.
jest otwarty:
- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
- umie współdziałać w grupie,
- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,
- jest dobrym organizatorem.
jest optymistą:
- jest pogodny i pozytywnie nastawiony do świata i ludzi,
- wierzy w siebie.
© SP 12, Jasło 4 X 17
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo