Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 18 dni 4 godziny.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu jest zgodny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd jest przedstawicielem społeczności szkolnej.
 5. Organ ten broni praw ucznia.
 6. Uczeń przestaje być członkiem samorządu z chwilą opuszczenia przez niego gimnazjum.
 7. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
  1. Samorząd jest reprezentantem uczniów. Ma prawo zaopiniować wszystkie sprawy uczniów dla organów szkoły.
  2. Samorząd współpracuje z Rada Pedagogiczną w celu osiągnięcia pozytywnych wyników szkoły w wychowaniu, jak i w nauczaniu.
  3. Samorząd broni praw uczniów (stanowisko Rzecznika Praw Ucznia)
  4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły (plan pracy samorządu w danym roku szkolnym).
  5. Samorząd realizuje swoją działalność przez własne organy.
 8. Organami samorządu są:
  1. Zgromadzenie uczniów jako podstawowe ogniwo organizacyjne (wszyscy uczniowie szkoły)
  2. Rada Samorządu
  3. Sekcje samorządu:
   1. porządkowa: zajmuje się sprawdzaniem obuwia zamiennego, pilnowaniem porządku na imprezach organizowanych przez samorząd, współorganizowaniem imprez szkolnych;
   2. kulturalno – oświatowa: organizuje wybory „szczęśliwego numerka”, konkursy, imprezy szkolne, itp.;
   3. medialna: zajmuje się informowaniem społeczności szkolnej o działaniach podjętych przez samorząd (np. tablica informacyjna, strona WWW szkoły, strona społecznościowa itp.)
  4. Walne Zgromadzenie – zebranie członków samorządu.
  5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. sprawozdanie z działalności samorządu,
   2. przyjmowanie i odwoływanie członków samorządu.
  6. Przewodniczący Samorządu:
   1. wybierany jest w wyborach powszechnych, tajnych i równych na roczną kadencję
   2. reprezentuje szkołę na zewnątrz,
   3. czuwa nad pracą samorządu,
   4. współpracuje z samorządami klasowymi,
   5. jest reprezentantem w Radzie Rodziców,
   6. jest reprezentantem w Radzie Pedagogicznej.
  7. Rada Samorządu:
   1. Przewodniczący,
   2. Zastępcy,
   3. Rzecznik Praw Ucznia,
   4. Przewodniczący poszczególnych sekcji.
  8. Kompetencje Rady Samorządu:
   1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
   2. organizacja referendów w sprawach uczniowskich.
  9. Sekcje:
   1. organizują działania do których zostały powołane,
   2. współpracują z nauczycielami przedmiotów w organizacji akcji edukacyjno – informacyjnych.
 9. Prawa Samorządu Uczniowskiego:
  1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 10. Samorząd ma obowiązek:
  1. współdziałać z władzami szkoły,
  2. rozstrzygać konflikty i bronić praw ucznia.
  3. prowadzić następującą dokumentację:
  4. księga protokołów,
  5. roczny plan pracy samorządu,
  6. sprawozdanie z rocznej działalności.