Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 8 miesięcy 18 dni 16 godzin i 32 min.

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne).

Celem Projektu i realizowanych w jego ramach zajęć dodatkowych dla uczniów jest podniesienie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nakowo-technicznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości prowadzących do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu szkolnego oraz wzmocnienie pozycji młodego pokolenia na przyszłym rynku pracy.

Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł, a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu: od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami zajęć dodatkowych są uczniowie i uczennice ośmioletnich szkół podstawowych, przekształconych w wyniku reformy oświatowej z dniem 1 września 2017 r., w tym uczniowie klas gimnazjalnych, których rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn:

 • w mieście Jaśle: w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSM nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w ZSM nr 5,
 • w gminie Dębowiec: w Szkole Podstawowej w Cieklinie,
 • w gminie Jasło: w Szkole Podstawowej w Szebniach,
 • w gminie Krempna: w Szkole Podstawowej w Krempnej,
 • w gminie Nowy Żmigród: w Szkole Podstawowej w Makowiskach, w Szkole Podstawowej w Nienaszowie, w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz w Szkole Podstawowej w ZS w Łężynach,
 • -w gminie Osiek Jasielski: w Szkole Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, w Szkole Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej.

Zajęcia dodatkowe obejmują następującą tematykę:

 1. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności, z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu w nauczania
 3. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych, upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się oraz realizacja projektów edukacyjnych
 4. Indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, wykorzystująca metodę projektu edukacyjnego
 5. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych oraz powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, którego uczestnicy będą brali udział w warsztatach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami oraz w wycieczce np. do Centrum Pieniądza w Warszawie

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Szkole Podstawowej nr 12 w ZSM nr 3 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem zajęć dodatkowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje projekty naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzą

 1. Biuro Projektu
  38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B
  e-mail: biurozs3@wp.pl
 2. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
 3. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

ogólne informacje o projekcie