Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 14 dni 8 godzin i 7 min.

Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas I – III.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas I - III.
 3. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego i Rzecznika Praw Ucznia składają uczniowie na piśmie do opiekuna samorządu w terminie dwóch tygodni przed datą wyborów.
  1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę musi wypełnić kartę zgłoszenia zawierającą:
   1. imię i nazwisko,
   2. klasa,
   3. trzydzieści podpisów uczniów,
   4. podpis wychowawcy i pięciu nauczycieli.
 4. Kandydatem na Przewodniczącego Samorządu i Rzecznika Paw Ucznia może być każdy uczeń Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 5. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 6. Kampania wyborcza trwa do zamknięcia listy kandydatów do godziny 1200 dnia poprzedzającego wybory.
 7. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady uczciwej walki wyborczej:
  1. nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami,
  2. wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a, nie przeciw innemu kandydatowi,
  3. za kampanie poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są sami kandydaci.
 8. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej.
 9. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie:
  1. Przewodniczący – opiekun samorządu,
  2. pięciu przedstawicieli uczniów wybranych w drodze losowania.
 10. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu).
 11. Miejscem pracy Komisji Wyborczej jest aula szkolna.
 12. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu
 13. W dniu wyborów głosowanie trwa w godzinach od 800 do 1130 – aula szkolna.
 14. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania.
 15. Oddanie głosu odbywa się poprzez zaznaczenie symbolem „X” z prawej strony nazwiska wybranego kandydata po jednym kandydacie z kolumny.
 16. Głos jest nieważny jeśli wyborca zakreśli większą ilość kandydatów w kolumnach lub jeżeli na karcie pojawią się poprawki lub inne znaki niż symbol „X”.
 17. Każdy uczeń ma prawo oddać po jednym głosie na wybranego kandydata na Przewodniczącego Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia.
 18. Wybory są tajne - wyborcy nie są zobowiązani do ujawniania, na kogo oddali swój głos.
 19. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki najpóźniej do godziny 1200 dnia następnego poprzez wywieszenie stosownej listy w gablocie samorządu oraz zakomunikowanie ich przez radiowęzeł.
 20. Uwagi na temat nieprawidłowości przebiegu wyborów mogą być składane do komisji wyborczej w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników.
 21. Komisja wyborcza w pełnym składzie rozpatruje wszelkie uwagi i skargi jakie wpłynęły w przewidzianym czasie i na ich podstawie może dokonać zmian wyników wyborów lub je unieważnić w terminie siedmiu dni od zakończenia wyborów.
 22. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu, którzy odpowiednio uzyskali liczbę głosów dającą drugie, trzecie i czwarte miejsce stają się zastępcami i stanowią Radę Samorządu.
 23. Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków może składać każdy uczeń klas I-III do opiekuna Samorządu.
 24. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady Samorządu decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów klas I - III większością głosów 50% + jeden głos.
 25. W przypadku rezygnacji członka Rady Samorządu z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady a nowemu członkowi zaproponować wolne stanowisko.
 26. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu, i wszystkie te osoby są zainteresowane pracą w tym organie, członkowie Rady głosują w sprawie przyjęcia nowego członka spośród tych osób.
 27. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie opisane ww punktach dotyczących przebiegu wyborów rozstrzyga dyrektor szkoły.
 28. Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów unieważnia się i wyznacza się nowy termin wyborów.
 29. Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna samorządu i komisji wyborczej.