Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
730 – 1135730 – 850730 – 1035800 – 850
945 – 13301120 – 1400930 – 1330

Regulamin

wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
  2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
  3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 5. Należy sprawdzić stan wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 7. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 9. Podręczniki należy zwrócić do poniedziałku w ostatnim tygodniu nauki. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 10. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 11. Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.
 12. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 14. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto szkoły.
 15. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
 16. Uczniowie i rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 17. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (zał. 1).
 18. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, nauczycielem bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom/prawnym opiekunom uczniów.
 2. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sprzętu komputerowego.
 4. Czytelnictwo wliczane jest do ogólnej klasyfikacji w konkursie „Klasa na medal”.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory:
  • do domu (lektury, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki)
  • na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma)
  • w klasopracowniach (materiały przekazane do dyspozycji nauczycieli).
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki - lektury na okres 3 tygodni, pozostałe książki na okres 1 miesiąca. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można przedłużyć termin zwrotu.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 9. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi
 10. Uczniowie otrzymują bezpłatnie karty biblioteczne.
 11. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 12. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 13. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 14. W czytelni mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki lub pracują z własnymi materiałami.
 15. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
  • korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
  • przeglądania programów multimedialnych
  • przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach
 16. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 17. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
 18. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy szkoły) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 19. Uczeń opuszczający szkołę w ciągu roku zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich wypożyczonych dokumentów.
 20. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Książki online

wolne lekturywolnelektury.pl

Zachęcamy do polubienia nas na facebooku. Zamieszczamy tam informacje o ciekawych spotkaniach autorskich online i innych wydarzeniach kulturalnych.

Agnieszka Juryś
Małgorzata Zawadzka
© SP 12, Jasło 28 IX 23
na niebieskim tle herb Jasła, logo Fundacji Orlen dla Pomorza i napis: JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z ORLENEMSOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Wolne lekturyCITiK Jasłologo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaLogo krajowego repozytorium obiektów nauki i kultury. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę kronika.gov.plDobry Start
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo