Przeskocz do treści
Strona istnieje 22 lat 1 miesiąc 21 dni 2 godziny i 16 min.
Edukacja szkolna
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. "E.L.I.O.T. – Enhancing Literacy and Basic Skills lighting dropout with cross-curricular Theatrical experiential learning", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +.

§ 2

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 2016-09-01 do 2018-10-30.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów ZSM Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle.
 4. W realizacji projektu może wziąć udział 20 uczniów danej klasy / istnieje możliwość włączenia do grona uczestników projektu pozostałej części zakwalifikowanej klasy.
 5. Wśród 20 uczniów uczestniczących w projekcie znajdą się 3 osoby ze specjalnymi potrzebami społecznymi, ekonomicznymi lub z trudnościami w uczeniu się.
 6. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 7. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 8. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez zastosowanie metod dramy, rozwijanie kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów, budowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, efektywny rozwój zawodowy nauczycieli, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej technologii komunikacyjno - informacyjnej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
 9. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do trzech szkół partnerskich: do Włoch, Holandii i Grecji.
 10. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani w domach rodzin uczniów ze szkół partnerskich, które ponadto zapewniają wyżywienie i sprawują nad nimi opiekę. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.
 11. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 8 uczniów, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako nagroda dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

§ 3

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 10 listopada 2016 r. przez Zespół Projektowy ZSM Nr 3 w Jaśle
 2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:
  1. Koordynator projektu - p. Jadwiga Moskal
  2. Koordynator merytoryczny - p. Agata Hap
  3. Koordynator - wychowawca klasy - p. Agnieszka Bosak
  4. Wicedyrektor - p. Renata Goleń
 3. Uczestnikiem projektu będą uczniowie klasy II c gimnazjum.
 4. Kryteria rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
  1. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji.
  2. Duża motywacja ucznia do udziału w projekcie.
  3. Pozytywna opinia wychowawcy.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – ZAŁĄCZNIK 1.
 6. Uczeń składa deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.
 7. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

§ 4

Zadania uczestników projektu

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
  1. Omówienie i ustalenie z opiekunami zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.
  2. Zgodne, zespołowe podejmowanie zaplanowanych w projekcie działań.
  3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
  4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczna prezentacja oraz upowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.

§ 5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu.
  2. Rezygnacja została podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

§ 6

Skreślenie z listy uczestników projektu

 1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczestników projektu.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności
(międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich)

 1. Aktywny udział w pracach projektowych.
 2. Wysoka kultura osobista. Ocena zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra).
 3. Wzorowa frekwencja na zajęciach w szkole.
 4. Postępy w nauce języka angielskiego, komunikatywny stopień znajomości języka.
 5. Brak przeciwwskazań medycznych.

Wyboru uczniów do poszczególnych mobilności dokonuje Grupa Projektowa Erasmus+ pod przewodnictwem koordynatora projektu.

§ 8

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych - ZAŁĄCZNIK 2.
 2. Uczeń przed wyjazdem zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w mobilnościach wirtualnych.
 3. Uczeń w terminie określanym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 4. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 5. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 8. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 11. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek sporządzenia relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji multimedialnej? informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).
 12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Jasło, 24.10.2016