20 czerwca 2019CZWARTEK
Bogny, Rafaeli, Rafała
Słońce wsch.: 04:25, zach.: 20:45
1 dzień wakacji
Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

BIP

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 – Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr3 - Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle.
 2. Samorząd jest przedstawicielem społeczności szkolnej.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Organ ten broni praw ucznia i czuwa, aby uczniowie wywiązywali się ze swoich obowiązków.
 5. Samorząd i jego regulamin są zgodne ze statutem szkoły.
 6. Opiekunowie samorządu reprezentujący Radę Pedagogiczną mogą zawetować decyzje podjęte przez samorząd jeśli decyzje te są:
  1. niezgodne z obowiązującym regulaminem szkoły;
  2. sprzeczne z normami społecznymi;
  3. działają przeciwko dobru ucznia;
  4. łamią prawa ucznia.
 7. Uczeń przestaje być członkiem samorządu z chwilą opuszczenia przez niego szkoły podstawowej.
 8. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
  1. Samorząd
   1. jest reprezentantem uczniów (ma prawo zaopiniować wszystkie sprawy uczniów dla organów szkoły);
   2. współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu osiągania pozytywnych wyników szkoły zarówno w wychowaniu jaki i nauczaniu;
   3. Wydaje opinie na wniosek dyrektora szkoły;
   4. broni praw uczniów oraz interweniuje jeśli uczniowie nie spełniają narzuconych im obowiązków;
   5. dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje;
   6. uczy rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
   7. uczestniczy w życiu szkoły (plan pracy samorządu w danym roku szkolnym);
   8. realizuje swoją działalność przez własne organy.
 9. Organami samorządu są:
  1. zgromadzenie uczniów jako podstawowe ogniwo organizacyjne (wszyscy uczniowie szkoły);
  2. przewodniczący samorządu i jego zastępca oraz sekretarz jako Rada Samorządu;
  3. członkowie samorządu zajmujący się:
   1. sprawdzaniem obuwia zamiennego;
   2. pilnowaniem porządku na imprezach organizowanych przez samorząd;
   3.  organizacją wyboru „szczęśliwego numerka”;
   4. organizowaniem lub współorganizowaniem imprez szkolnych i konkursów;
   5. informowaniem społeczności uczniowskiej o wszelkich działaniach podjętych przez SU;
   6. promowaniem czytelnictwa;
   7. prowadzeniem działalności na rzecz promowania zdrowego stylu życia;
   8. zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień.
  4. przewodniczący samorządu:
   1. wybierany jest w wyborach powszechnych , tajnych i równych na roczną kadencję;
   2. reprezentuje szkołę na zewnątrz;
   3. czuwa nad pracą samorządu;
   4. współpracuje z samorządami klasowymi;
   5. jest reprezentantem w Radzie Rodziców;
   6. jest reprezentantem w Radzie Pedagogicznej.
  5. Rada Samorządu:
   1. przewodniczący;
   2. zastępca;
   3. sekretarz;
 10. Prawa Samorządu Uczniowskiego:
  1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
   6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 11. Samorząd ma obowiązek:
  1. współdziałać z władzami szkoły;
  2. rozstrzygać konflikty i bronić praw ucznia;
  3. prowadzić następującą dokumentację:
  4. plan pracy;
  5. sprawozdanie z rocznej działalności.
gim2Kurs HTML - strona WWW za darmoValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście JaślePostaw na rodzinę!certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięciSzkoła Odkrywców Talentów