26 czerwca 2019ŚRODA
Jana, Pauliny, Rudolfiny
Słońce wsch.: 04:27, zach.: 20:46
7 dzień wakacji
Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

BIP

Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 – Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie z klas I – VI;
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas I – VI;
 3. Kandydatury na stanowisko przewodniczącego składają uczniowie na piśmie do opiekuna samorządu w terminie jednego tygodnia przed datą wyborów.
  1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę musi wypełnić kartę zgłoszenia zawierającą:
   1. imię i nazwisko;
   2. klasa;
   3. trzydzieści podpisów uczniów;
   4. podpis wychowawcy;
   5. podpisy pięciu nauczycieli.
 4. Kandydatem na przewodniczącego SU może być uczeń klasy VI z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania i odznaczający się wysoką kulturą osobistą;
 5. Kandydat na przewodniczącego samorządu powinien osiągać dobre wyniki w nauce;
 6. Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach;
 7. Kampania wyborcza trwa do zamknięcia listy kandydatów do godziny 1200 dnia poprzedzającego wybory;
 8. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady uczciwej walki wyborczej:
  1. nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami;
  2. wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie przeciw innemu kandydatowi;
 9. Za kampanie poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są sami kandydaci;
 10. Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Komisji Wyborczej;
 11. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie:
  1. opiekunowie SU;
  2. pięciu przedstawicieli uczniów klas V – VI wskazanych przez wychowawców klas;
 12. Przedstawiciele uczniów będący w Komisji Wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego (być kandydatami do Rady Samorządu);
 13. Miejscem pracy Komisji Wyborczej jest aula szkolna;
 14. Datę wyborów wyznacza opiekun samorządu;
 15. W dniu wyborów dla klas IV – VI głosowanie odbywa się w auli szkolnej, natomiast klasy I – III głosują w swoich salach i składają głosy do wyznaczonej, zapieczętowanej małej urny;
 16. Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a odbiór karty jest zaznaczany przez Komisję na liście uczniów danej klasy uprawnionych do głosowania;
 17. Oddanie głosu odbywa się poprzez zaznaczenie symbolem „X” z lewej strony nazwiska wybranego kandydata;
 18. Głos jest nieważny jeśli wyborca zakreśli większą ilość kandydatów lub jeżeli na karcie pojawią się poprawki lub inne znaki niż symbol „X”;
 19. Wybory są tajne - wyborcy nie są zobowiązani do ujawniania, na kogo oddali swój głos;
 20. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki najpóźniej do godziny 1200 dnia następnego poprzez wywieszenie stosownej listy oraz zakomunikowanie ich przez radiowęzeł;
 21. Uwagi na temat nieprawidłowości przebiegu wyborów mogą być składane do komisji wyborczej wyłącznie w formie pisemnej, potwierdzonej podpisami uczniów składających wniosek w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników;
 22. Komisja wyborcza w pełnym składzie rozpatruje wszelkie uwagi i skargi jakie wpłynęły w przewidzianym czasie i na ich podstawie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły może dokonać zmian wyników wyborów lub je unieważnić w terminie siedmiu dni od zakończenia wyborów;
 23. Kandydaci na przewodniczącego samorządu, którzy odpowiednio uzyskali liczbę głosów dającą drugie, trzecie miejsce stanowią Radę Samorządu;
 24. Wnioski o odwołanie Rady Samorządu lub poszczególnych jej członków może składać każdy uczeń klas I – VI wyłącznie w formie pisemnej, potwierdzonej podpisem ucznia do opiekunów Samorządu;
 25. W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady Samorządu decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów klas I - VI większością głosów (50% + jeden głos);
 26. W przypadku rezygnacji członka Rady Samorządu z funkcji (rezygnacja musi być złożona na piśmie) Rada po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Rady osobę, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu. Następnie może tej osobie powierzyć funkcję pełnioną przez osobę, która zrezygnowała lub powołać na to stanowisko innego członka Rady, a nowemu członkowi zaproponować wolne stanowisko;
 27. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do Rady Samorządu, i wszystkie te osoby są zainteresowane pracą w tym organie, członkowie Rady głosują w sprawie przyjęcia nowego członka spośród tych osób;
 28. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nie opisane ww. punktach dotyczących przebiegu wyborów rozstrzyga Dyrekcja Szkoły;
 29. Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów unieważnia się i wyznacza się nowy termin wyborów;
 30. Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje Dyrekcja Szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu i komisji wyborczej.
gim2Kurs HTML - strona WWW za darmoValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście JaślePostaw na rodzinę!certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięciSzkoła Odkrywców Talentów